Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze

Dnia 7 lutego 2016r. w sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Dubicy odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „OSP Jedna Dubica”. Obrady otworzył prezes stowarzyszenia p. Marek Banaszczuk, serdecznie witając członków stowarzyszenia oraz przybyłych gości, w tym wójta gminy Wisznice p. Piotra Dragana i przewodniczącą gminy, p. Ewę Nuszczyk. Pan prezes zapoznał wszystkich zgromadzonych z celem zebrania i zaproponował na przewodniczącego zebrania p. Władysława Makarewicza, a na protokolanta p. Annę Daszczuk. Obie kandydatury zostały przyjęte jednomyślnie. Powołano też Komisję Skrutacyjną oraz Komisję Uchwał i Wniosków. Następnie p. prezes przedstawił sprawozdanie z działalności stowarzyszenia, połączone z prezentacją multimedialną, za okres pięciu lat. W dalszej kolejności sprawozdanie z działalności szkoły, którą prowadzi stowarzyszenie, przedstawiła p. dyrektor Bożena Dragan, dziękując przy tym władzom stowarzyszenia, rodzicom dzieci uczęszczających do szkoły oraz wszystkim osobom wspierającym działalność szkoły za dobrą współpracę i życzliwość. Odczytano także sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej i przedstawiono pozytywną opinię, co do działalności stowarzyszenia. Zebranych zapoznano także ze sprawozdaniem finansowym przygotowanym przez p. księgową. Prezes natomiast przedstawił wszystkim plan działania stowarzyszenia na rok 2016. Podczas wyborów, w głosowaniu tajnym podjęto decyzję o pozostawieniu dotychczasowego składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Uchwalono odpowiednie, niezbędne uchwały i je przegłosowano. Po zakończeniu zebrania zaproszono wszystkich obecnych na herbatę, poczęstunek i swobodną dyskusję.

zebranie 37

Strona współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej.