projekt

DBP.532.....2023

POSTANOWIENIE Nr …/2023

KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ

z dnia 17 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w podziale Gminy Wisznice na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 13 § 1aa w związku z art. 12 § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), Komisarz Wyborczy w Białej Podlaskiej postanawia, co następuje:

  • 1. Dokonuje się następujących zmian w podziale Gminy Wisznice na stałe obwody głosowania ustalonym postanowieniem 46/2023 Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Wisznice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj.

Lubelskiego z 2023 r. poz. 3131):

  • dzieli się stały obwód głosowania nr 5, poprzez wyłączenie z jego granic miejscowości: Dubica Dolna, Dubica Górna,
  • tworzy się stały obwód głosowania nr 6, z granicami obwodu głosowania: Dubica Dolna, Dubica Górna oraz siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dubicy, Dubica Dolna 32, 21-580 Wisznice,
  • dzieli się stały obwód głosowania nr 4, poprzez wyłączenie z jego granic miejscowości: Wygoda,
  • tworzy się stały obwód głosowania nr 7, z granicami obwodu głosowania: Wygoda oraz siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Gminnym Ośrodku Kultury i Oświaty w Wygodzie, Wygoda 10A, 21-580 Wisznice.
  • 2. Załącznik do postanowienia, o którym mowa w § 1, uwzględniający zmiany dokonane niniejszym postanowieniem otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego postanowienia.
  • 3. Postanowienie podlega przekazaniu Wójtowi Gminy Wisznice, Wojewodzie Lubelskiemu oraz Państwowej Komisji Wyborczej.
  • 4. Na postanowienie wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białej Podlaskiej. Skargę wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Białej Podlaskiej.
  • 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białej Podlaskiej i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Gminy Wisznice.

 

Komisarz Wyborczy w Białej Podlaskiej

 

                                                                                                                             Jerzy Daniluk                                                                                                     

Załącznik do postanowienia Nr …/2023

Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r.

 

Podział Gminy Wisznice na stałe obwody głosowania

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji

Wyborczej

1

Dołholiska, Łyniew, Marylin,

Ratajewicze

Szkoła Podstawowa w Dołholisce,

Dołholiska 1, 21-580 Wisznice

2

Horodyszcze

Szkoła Podstawowa w Horodyszczu,

Horodyszcze ul. Rynek 6, 

21-580 Wisznice

3

Polubicze Dworskie, Polubicze

Wiejskie Pierwsze, Polubicze

Wiejskie Drugie

Szkoła Podstawowa w Polubiczach,

Polubicze Wiejskie Pierwsze 100, 

21-580 Wisznice

4

Wisznice

Szkoła Podstawowa w Wisznicach,  ul. Warszawska 19, 21-580 Wisznice

5

Curyn, Rowiny, Wisznice-

Kolonia, Małgorzacin

Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach, ul. Warszawska 44, 21-580 Wisznice

6

Dubica Dolna, Dubica Górna

Niepubliczna Szkoła Podstawowa  w Dubicy, Dubica Dolna 32, 

21-580 Wisznice

7

Wygoda

Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty  w Wygodzie, Wygoda 10A, 

21-580 Wisznice