Szkoła elementarna w Dubicy rozpoczęła swoją działalność w 1889r. Pierwsi nauczyciele to: Tomasz Krawczyński, Grzegorz Romański, Konstanty Jarczuk.

Wiele informacji zachowało się dzięki kronice szkolne sięgającej lat 60, kiedy to funkcję kierownika przejęła po Panu Henryku Bojarze Pani Irena Dudko, która wraz ze swym mężem przybyła do szkoły, by podjąć pracę jako nauczyciel.
W roku 1963 funkcję kierownika przejął Stanisław Dudko i sprawował ją do roku 1973, do czasu powstania Zbiorczej Szkoły Gminnej w Wiszniach, do której został przeniesiony. O wcześniejszej historii naszej szkoły dowiadujemy się z ustnych przekazów osób żyjących oraz historii zapisanej w 1967r.przez Stanisława Dudko.

W okresie przedwojennym szkoła wywierała duży wpływ na rozwój życia kulturalnego, czego dowodem był chór środowiskowy prowadzony przez Panią Karpiuk, która pracowała w Dubicy również w okresie okupacji. Była to wówczas szkoła czteroklasowa, następnie siedmioklasowa do 1967r. i od 1967r. ośmioklasowa. Nauczyciele uczący w szkole: Henryk Bojar, Irena Dudko, Stanisław Dudko.

Budynek szkolny w okresie przedwojennym był niewielki, a jego stan był bardzo zaniedbany. Po wyzwoleniu po Pani Karpiuk kierownikiem szkoły Paweł Makarewicz, potem Edward Oleksiuk, Henryk Bojar.

Stanisław Dudko zapisał w kronice: „W okresie przedwojennym otoczenie szkoły zostało zagospodarowane. Plac, został obsadzony pokaźną ilością drzew, gdzie przewagę stanowiły świerki. Brak było ogrodzenia. Budynek szkolny pokryty był słomianą strzechą, drewniany, bielony wewnątrz i zewnątrz sposobem domowym. Brak było w szkole najbardziej potrzebnych pomocy naukowych”.
Przełomowym momentem w życiu szkoły był okres pracy w tej szkole kierownika Henryk Bojara. Budynek został rozbudowany, dobudowano dwie sale lekcyjne i korytarz. Wewnątrz wybito budynek płytą pilśniową na zewnątrz płytą z supremy i otynkowano. Zmieniono pokrycie dachu ze słomianego na eternit. Plac szkolny ogrodzono siatką, co w sposób bardzo korzystnych zmieniło wygląd samej szkoły i otoczenia. Szkoła została wyposażona w wiele pomocy naukowych.
Istotny wpływ na zmianę warunków pracy szkoły wywarła elektryfikacja wsi w 1963r. Do szkoły zakupiono: radio z adapterem, płyty, rzutnik i przeźrocza, głośniki radiowe, wzmacniacz, mikrofon, magnetofon, telewizor (pierwszy we wsi), zestawy do nauki chemii, fizyki, piłę tarczową i wiertarkę, cztery akordeony, wykopano studnię z hydrofornią i szambem.

We wsi Dubica rozwijało się życie kulturalne, a miejscem działalności zespołu teatralnego była szkoła. Warunki lokalowe szkoły nie zaspokajała potrzeb szerokiej działalności kulturalnej. W tym okresie powstał projekt budowy w czynie społecznym Domu Kultury, który zlokalizowano na placu szkolnymi oddano do użytku w 1965r.

W tym czasie w szkole pracowali: Halina Makaruk, Krystyna Rola, Jan Petruczynik, Sabina Kujawińska, Alina Brzozowska, Zuzanna Górecka, Stanisława Chilczuk, Jan Iwaniuk, Wanda Sidoruk, Tadeusz Petruczynik, Janina Mieleszczuk i wielu innych.
W 1964r. dołączyła również Halina Leoniuk (dziś Lewicka), Wiesława Rysz (dziś Parchomiuk). Zmieniono system organizacyjny szkoły na pojedynczy.
Od roku 1964 rozpoczęły się rozmowy z miejscową ludnością na temat budowy nowej szkoły. Zawiązano w 1965r. na wiejskim zebraniu Społeczny Komitet Budowy Szkoły liczący 20 mieszkańców, podjęto uchwałę o zbiórce funduszu na budowę szkoły po 200 zł od gospodarstwa. Zebrano wówczas 17 tyś. Zł.

Od września 1973r. powołano Zbiorczą Szkołę Gminną w Wisznicach, a w Dubicy obniżono stopień organizacyjny do klasy czwartej, starsi uczniowie byli dowożeni do Wisznic. W tym okresie funkcję kierownika pełniła Sabina Kuzawińska.
Szkoła liczyła sobie dwie sale lekcyjne, świetlicę, kancelarię, kuchnię i salę do prac ręcznych.

Władze gminy postanowiły o dostosowaniu i reorganizacji istniejącego Domu Kultury na potrzeby szkoły, w którym placówka mieści się do dzisiaj.W 1980 r. do Pani Kujawińskiej dołączyła Anna Korniecka, a od roku 1981 Wiesława Czeczot, która pełniła też funkcję kierownika. Następnie funkcję dyrektora pełniła Janina Mileszczuk, od 1996r.- Wiesława Sokołowska. Podczas kierownictwa Janiny Mileszczuk dobudowano sanitariaty i w pełni przeprowadzono się do budynku Domu Kultury.  

Obecnie szkoła jest miejscem nauki, rozrywki, rozwoju naszych zainteresowań oraz spotkań ze społeczeństwem. Organizuje imprezy kulturalne dla ludności wiejskiej, różne akademie np. okazji Dnia Matki, Dnia Dziadka, Jasełka, Dni Teatru.

Dyrektorzy szkoły:

 • Karpiuk
 • Paweł Makarewicz
 • Edward Oleksiuk
 • Henryk Bojar
 • Henryku Bojarze
 • Irena Dudko
 • Stanisław Dudko
 • Sabina Kuzawińska
 • Wiesława Czeczot
 • Janina Mileszczuk
 • Wiesława Sokołowska
 • Barbara Pawlukiewicz
 • Bożena Dragan
 • Aneta Chilimoniuk