Język rosyjski, klasa VIII
22, 25.06.2020 r.
Temat: Podsumowanie działu 7
 Przeczytaj tekst „Велосипед-это здоровье” str. 75. Ułóż 5 pytań do tekstu i odpowiedz na
nie pisemnie w zeszycie.
 Napisz e-mail do kolegi/koleżanki z Rosji, w którym:
- wyjaśnisz, że z powodu choroby nie możesz z nim/nią wyjechać na wycieczkę;
- opiszesz, co robisz, by z powodu nieobecności nie mieć zaległości w szkole.
 Dokończ zdania:
1. Когда у тебя болит сердце, ты должен вызвать _________________________________.
2. На курсах первой помощи учат, как сделать ____________________________________.
3. Человека, который потерял сознание, следует уложить ___________________________
_____________________________________.
4. Если у тебя болят

22.06.2020 r. Język angielski Klasa VIII
Temat : Powtórzenie i utrwalenie wiadomości za I semestr nauki w klasie VIII.

DROGI ÓSMOKLASISTO!!!

Już we wtorek, środę i czwartek egzamin ósmoklasisty , przypominamy
po raz kolejny o najważniejszych wytycznych odnośnie przyborów, których
możesz używać podczas egzaminu. PAMIĘTAJ O NICH TO BARDZO
WAŻNE!!!!
Jednocześnie informujemy, że egzamin z języka polskiego i matematyki
odbędzie się na sali gimnastycznej. Egzaminy z języka angielskiego i
rosyjskiego odbędą się w salach klasy II-III oraz sali klasy IV-V.
Egzamin rozpocznie się o godzinie 9 00 . Prosimy o przyjście do szkoły o
godz.8 30 .

Na podstawie Komunikatu dyrektora CKE z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie
materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na
egzaminie ósmoklasisty w 2020 roku:
1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego
przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony
do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę.
Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie
wykonuje się rysunków ołówkiem.
3. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać
zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
oraz
Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2020 r.
egzaminów ósmoklasisty (E8)
1.7. [*] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów
piśmienniczych. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
Na egzaminie ósmoklasisty dopuszczone są tylko wyżej wymienione materiały i
przybory pomocnicze.

Chemia: Cukry proste i cukry złożone

Fizyka Temat: Załamanie światła na granicy dwóch ośrodków.

Przejście wiązki światła białego przez pryzmat

15.06.2020 r. Język angielski Klasa VIII
Temat : Egzamin ósmoklasisty – trening. Test : zasady oceniania i rozwiązań zadań z arkusza
egzaminacyjnego w roku szkolnym 2018 /2019.Lekcja on – line.