STATUT

NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W DUBICY

 

 

 

Spis treści

 

Rozdział I - Postanowienia ogólne                                                                                             

Rozdział II – Rekrutacja                                                                                                            

Rozdział III - Cele i zadania

Rozdział IV - Organy szkoły i ich kompetencje                                                                        

Rozdział V - Organizacja pracy szkoły                                                                                      

Rozdział VI - Pomoc psychologiczno – pedagogiczna                                                               

Rozdział VIa - Zindywidualizowana ścieżka kształcenia                                                            

Rozdział VIb - Indywidualny program nauki oraz indywidualny tok nauki                              

Rozdział VII - Organizacja nauczania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

Rozdział VIII - Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły  

Rozdział VIIIa - Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami  

Rozdział IX - Uczniowie szkoły                                                                    

Rozdział X - Ocenianie uczniów w klasach  I-III                                           

Rozdział XI - Ocenianie zachowania uczniów                                                

Rozdział XII - Oceny klasyfikacyjne opisowe                                                 

Rozdział XIII -  Ocenianie bieżące w klasach IV-VIII                                    

Rozdział XIV - (Uchylony)                                                                                  

Rozdział XV - Klasyfikacja roczna i śródroczna                                            

Rozdział XVI - Uzyskiwanie wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych

Rozdział XVII - Egzamin klasyfikacyjny                                                             

Rozdział XVIII - Egzamin poprawkowy                                                               

Rozdział XIX - Promowanie uczniów                                                                     

Rozdział XX - Ukończenie szkoły                                                                            

Rozdział XXI - Egzamin ósmoklasisty                                                                     

Rozdział XXII - Organizacja oddziału przedszkolnego                                             

Rozdział XXIII - Postanowienia końcowe                                                                 

 

 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • 1
 1. Szkoła Podstawowa w Dubicy jest szkołą niepubliczną.
 2. Siedziba szkoły znajduje się w Dubicy Dolnej 32, 21-580 Wisznice
 3. Pełna nazwa szkoły brzmi – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dubicy.

3a. Nazwa i adres używane są w pełnym brzmieniu na pieczęciach i pieczątkach.

3b. Szkoła działa w ramach obowiązującego prawa oświatowego i przepisów Ministra Edukacji Nauki.

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „OSP Jedna Dubica
 2. Nadzór pedagogiczny o charakterze wewnętrznym sprawuje Dyrektor Szkoły. Nadzór pedagogiczny o charakterze zewnętrznym sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.

 

 • 2

Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

 • szkole – należy przez to rozumieć Niepubliczną Szkołę Podstawową w Dubicy;
 • organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „OSP Jedna Dubica;
 • dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dubicy;
 • nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycielki i nauczycieli Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dubicy;
 • uczniach – należy przez to rozumieć uczennice i uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dubicy;
 • rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz      osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 • radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dubicy;
 • samorządzie uczniowskim – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dubicy;
 • radzie rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dubicy.
 • podstawie programowej kształcenia ogólnego –należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, uwzględnione w programach nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań edukacyjnych, a także warunki i sposób realizacji tych podstaw programowych,
 • specyficznych trudnościach w uczeniu się –należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi,
 • egzaminie ósmoklasisty –należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, sprawdzający wiadomości i umiejętności ucznia określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
 • podręczniku –należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
 • materiale edukacyjnym –należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną,
 • materiale ćwiczeniowym –należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności,
 • indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym –należy przez to rozumieć program przygotowany przez nauczycieli dla ucznia objętego kształceniem specjalnym, który dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • zajęciach pozalekcyjnych –należy przez to rozumieć nieobowiązkowe zajęcia odbywające się poza programem szkolnym i będące przedłużeniem procesu dydaktyczno-wychowawczego, np. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów czy też zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • oddziale przedszkolnym –należy przez to rozumieć oddziały przedszkolne działające w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dubicy,
 • podstawie programowej wychowania przedszkolnego –należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać wychowanek po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego uwzględnione w programach wychowania przedszkolnego, a także warunki i sposób realizacji podstawy programowej,
 • programie wychowania przedszkolnego –należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
 • dzieciach –należy przez to rozumieć również wychowanków oddziału przedszkolnego.

 

 • 3
 1. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły są zatrudnieni zgodnie z Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.)
 2. Awanse zawodowe nauczycieli odbywają się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2022 poz. 1914 z późn. zm.).
 3. Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Szkoła nie pobiera opłat za czesne. (jeżeli są u Państwa jakieś płatne usługi warto to wprowadzić w statucie. Ja dodałam, że płatne są posiłki).

 

 • 4
 1. Dokumentacja kadrowa, pedagogiczna i finansowa Szkoły archiwizowana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 2. Szkoła posiada własny program wychowawczo-profilaktyczny.
 3. Cykle kształcenia oraz organizację roku szkolnego w szkołach regulują odpowiednie przepisy prawne.
 4. Szkoła jest placówką feryjną.
 5. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne organizowane są przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

 

 

 • 5
 1. W szkole organizuje się kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.
 2. Kształcenie, wychowanie i opiekę  dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym organizuje się na każdym etapie edukacyjnym, w integracji z uczniami pełnosprawnymi. 
 3. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program wychowania przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.
 4. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

 • 6
 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są obowiązkowe zajęcia dydaktyczne.
 2. Formami działalności dydaktyczno–wychowawczej Szkoły są zajęcia edukacyjne.
 3. Zajęcia dodatkowe organizuje Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
 4. W Szkole działa świetlica szkolna.
 5. W Szkole organizuje  się oddziały przedszkolne, które realizują przewidzianą prawem podstawę programową.
 6. W ostatniej klasie przeprowadza się egzamin ósmoklasisty.
 7. Świadectwo ukończenia Szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

 

Rozdział II

REKRUTACJA

 

 • 7
 1. Realizację obowiązku szkolnego przez dzieci 5-cio i 6-cio letnie wprowadza się w oddziale przedszkolnym, zorganizowanym przy szkole.
 2. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego, a także dzieci w stosunku, do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły.
 3. Warunkiem przyjęcia ucznia do Szkoły jest pełna akceptacja przez jego rodziców koncepcji pedagogicznej i organizacyjnej Szkoły oraz niniejszego Statutu.
 4. Do Szkoły może być zapisany:
 • uczeń posiadający świadectwo promocji do danej klasy,
 • do klasy I – uczeń zapisany do Szkoły w swoim rejonie (obwodzie) szkolnym.
 • dziecko do oddziału przedszkolnego – po dostarczenie przez rodziców opinii nauczyciela przedszkola o funkcjonowaniu dziecka w placówce ze szczególnym określeniem rozwoju w sferze poznawczej i społeczno-emocjonalnej.
 1. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor szkoły po przeprowadzeniu procedury kwalifikacyjnej.
 2. Przyjęcie ucznia do szkoły odbywa się według następującej procedury:
 • złożenie podania o przyjęcie dziecka do szkoły,
 • wstępna rozmowa dyrektora z rodzicami,
 • spotkanie ze szkolnym pedagogiem
 1. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 2. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok, a w przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
 3. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 4. (uchylony)

 

 • 8
 1. Uczniowie nie będący obywatelami polskimi lub powracający z zagranicy są przyjmowani:

1) do klasy pierwszej na warunkach dotyczących obywateli polskich,

2) do klas II - VIII na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu wydanego przez szkołę za granicą, potwierdzającego uczęszczanie przez cudzoziemca do szkoły za granicą i wskazującego klasę lub etap edukacji, który cudzoziemiec ukończył w szkole za granicą oraz dokumentu potwierdzającego sumę lat nauki szkolnej cudzoziemca.

 1. Jeżeli na podstawie dokumentów nie jest możliwe ustalenie sumy lat nauki szkolnej cudzoziemca, rodzic (opiekun prawny) cudzoziemca składa pisemne oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej.
 2. Jeżeli rodzic (opiekun prawny) cudzoziemca nie może przedłożyć odpowiednich dokumentów, cudzoziemiec zostaje przyjęty i zakwalifikowany do odpowiedniej klasy na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Rodzice (opiekunowie prawni) zapisując dziecko do szkoły akceptują zasady i warunki pracy szkoły.

 

Rozdział III

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

 • 9
 1. Działalność dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza oraz działalność organów Szkoły działających na terenie Szkoły prowadzona jest zgodnie z zasadami pedagogiki, przepisami prawa oraz ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji Praw Dziecka.
 2. Uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy Szkoły tworzą społeczność szkolną zobowiązaną do dbałości o dobre imię oraz wizerunek Szkoły.
 3. Członkowie społeczności szkolnej uczestniczą w życiu Szkoły.
 4. Głównym celem Szkoły jest zapewnienie uczniom w ramach ośmioletniego cyklu kształcenia szkoły podstawowej możliwości pełnego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego w duchu tolerancji oraz wartości humanistycznych i demokratycznych, w warunkach poszanowania ich godności oraz wolności sumienia, a także wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
 5. Szkoła zapewnia uczniom warunki twórczego rozwoju, a także poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych .
 6. Realizacja celów i zadań Szkoły następuje poprzez integrację wiedzy nauczanej przez:
 • edukację przedszkolną;
 • edukację wczesnoszkolną w klasach I-III;
 • edukację w klasach IV – VIII;
 • poszerzenie oferty zajęć obowiązkowych i dodatkowych względem zajęć wymaganych w podstawie programowej.
 1. Szkoła zapewnia realizację celów i zadań Szkoły poprzez integrację wiedzy nauczanej przez edukację w oddziale przedszkolnym działającym przy szkole w tym w oddziale przedszkolnym dzieci małych w wieku od 2,5 – 5 lat oraz w oddziale dla dzieci w wieku 6 lat w tzw. klasie „0”.
 2. Realizacja celów Szkoły może być wspierana na warunkach uzgodnionych z Dyrektorem Szkoły przez osoby prawne i fizyczne, instytucje i organizacje.

 

 • 10
 1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
 • szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
 • program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, który opisuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i o charakterze profilaktycznym.
 1. (Uchylony)

 

 • 11
 1. Szkoła w szczególności realizuje poniższe cele:
 • edukacja, w tym kształcenie i wychowanie uczniów, w tym udzielanie im pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizowanie opieki nad uczniami z niepełnosprawnościami;
 • kształtowanie i rozwijanie wśród uczniów kompetencji wspierających wszechstronny rozwój człowieka i zapewniających przygotowanie do życia we współczesnym świecie;
 • upowszechnianie wśród uczniów wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej (w tym klimatycznej), prawnej i seksualnej;
 • kształtowanie wśród uczniów postaw prodemokratycznych oraz zachęcanie ich do brania aktywnego udziału w życiu społeczno-politycznym państwa i regionu;
 • umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 • upowszechnianie oraz wdrażanie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa oraz promowaniu ochrony zdrowia i jego wzmacnianiu w znaczeniu fizycznym i psychicznym.

 

 • 11a
 1. Cele, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, szkoła realizuje w szczególności poprzez następujące zadania:
 • organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 • tworzenie warunków do bezpiecznego i wszechstronnego rozwoju każdego ucznia;
 • stosowanie metod wspierających efektywne uczenie się;
 • kształtowanie wśród uczniów umiejętności w zakresie: komunikacji interpersonalnej, współpracy, radzenia sobie z trudnymi emocjami, planowania własnego rozwoju, ponoszenia odpowiedzialności za swoje decyzje i wybory;
 • nauczanie i pracę oparte na podmiotowości każdego członka społeczności szkolnej;
 • organizowanie wycieczek, spotkań i wydarzeń;
 • współpracę z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi, rządowymi i innymi, w tym zrzeszeniami nieformalnymi;
 • opracowywanie i wdrażanie programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

 • 11b

(Uchylony)

 

 • 12
 1. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia.
 2. W procesie kształcenia Szkoła stwarza uczniom warunki do zdobywania m. in. następujących umiejętności:
 • skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym;
 • komunikacji w języku obcym;
 • efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania decyzji;
 • poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w sytuacjach konkretnych i problemowych;
 • tworzenia właściwych postaw i nawyków.
 1. (Uchylony)

 

Rozdział IV

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 

 • 13

Organami szkoły są:

 • dyrektor szkoły,
 • rada pedagogiczna,
 • samorząd uczniowski,
 • rada rodziców.

 

 • 14

Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:

1) planuje, organizuje i koordynuje działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Szkoły,

2) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,

3) inicjuje i organizuje różnorodne zajęcia pozalekcyjne oraz nadzoruje ich przebieg, 4) podejmuje decyzje o przyjęciu ucznia do Szkoły i skreśleniu ucznia z listy uczniów Szkoły,

5) opracowuje Regulamin Szkoły i nadzoruje jego realizację,

6) zapewnia reklamę i promocję Szkoły,

7) sporządza roczny plan pracy Szkoły,

8) ustala termin przeprowadzania klasyfikacji śródrocznej i rocznej,

9) organizuje, koordynuje i nadzoruje pracę nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,

10) opracowuje strukturę organizacyjną Szkoły oraz zakresy obowiązków dla nauczycieli i pracowników Szkoły,

11) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi dla Szkoły,

12) wyznacza spośród nauczycieli wychowawców klas,

13) zwołuje zebrania dla Rodziców z wychowawcami klas i ma prawo w nich uczestniczyć

 

 • 15

Dyrektor szkoły w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, za zgodą rodziców może zastosować następujące środki oddziaływania wychowawczego:

 • pouczenie;
 • ostrzeżenie ustne lub pisemne;
 • nakazu przeproszenia osoby pokrzywdzonej;
 • wykonania określonych prac porządkowych na rzecz szkoły;
 • w przypadku uszkodzenia szkolnego mienia - przywrócenia do stanu poprzedniego.

 

 • 16
 1. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Szkołę.

1a. Czas pracy Dyrektora Szkoły jest nienormowany.

 1. (Uchylony)

2a. W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą  Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

 1. W czasie nieobecności Dyrektora Szkoły jego obowiązki wykonuje wskazany na piśmie przez Dyrektora Szkoły zastępca Dyrektora Szkoły. Zakres obowiązków zastępcy Dyrektora Szkoły określa zakres czynności do których wykonania uzyskuje pisemne upoważnienie od Dyrektora.
 2. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
 3. Dyrektor Szkoły w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;

2) zwołuje i przewodniczy spotkaniom Rady Pedagogicznej;

3) współpracuje z Rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi działalność Szkoły;

4) odpowiada za przestrzeganie dyscypliny budżetowej, dyscypliny pracy oraz prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji szkolnej, a także właściwe zabezpieczenie mienia Szkoły;

5) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach;

6) kieruje polityką kadrową Szkoły i opracowuje zakres obowiązków pracowników Szkoły, podjęte w ramach ich kompetencji;

7) odpowiada za właściwą organizację i przebieg przeprowadzanego w Szkole sprawdzianu ósmoklasisty;

8) zapewnia warunki do działalności organów Szkoły;

9) utrzymuje kontakt z Rodzicami uczniów, dba o przepływ informacji pomiędzy nauczycielami a Rodzicami uczniów;

      10) Dyrektor Szkoły w arkuszu organizacyjnym zamieszcza informację o przydziale godzin nauczycieli na dany rok szkolny oraz niezbędne informacje dotyczące prawidłowego funkcjonowania szkoły.

 

 • 17
 1. Rada Pedagogiczna jest odpowiedzialna wraz z Dyrektorem Szkoły za realizację programu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz podejmuje związane z tym decyzje, a także organem doradczo-opiniodawczym Dyrektora Szkoły.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy uczący w Szkole nauczyciele oraz Dyrektor Szkoły.
 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
 2. Przewodniczący Rady Pedagogicznej reprezentuje Radę Pedagogiczną na zewnątrz, kieruje jej pracami oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.
 1. Rada Pedagogiczna wybiera ze swego grona Sekretarza, który odpowiedzialny jest za dokumentację Rady Pedagogicznej.

6.Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 2. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub z inicjatywy Dyrektora Szkoły.
 3. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

1) opiniowanie opracowanego przez Dyrektora Szkoły programu dydaktyczno - wychowawczego i opiekuńczego oraz koncepcji struktury organizacyjnej Szkoły;

2) opiniowanie koncepcji innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

3) podejmowanie uchwał w zakresie wskazanym przez regulamin,

4) zatwierdzanie okresowych i rocznych wyników klasyfikacji i promocji uczniów

5) przedstawianie z własnej inicjatywy lub na wniosek innych organów, opinii i ocen w innych dotyczących Szkoły sprawach.

 

 • 18
 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada samorządu uczniowskiego.
 2. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 3. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w sprawach dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów.
 4. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących praw uczniów, takich jak:
 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 • prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

 • 19
 1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.
 3. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 4. Do kompetencji rady rodziców należy:
 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.

 

 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić
 • fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł;
 • zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.
 1. Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 • 20
 1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze statutu i planów pracy szkoły.
 2. Organy Szkoły współdziałają ze sobą poprzez bieżące informowanie pozostałych organów o swojej działalności i jej planowanych kierunkach.
 3. Poszczególne organy mogą zgłaszać pozostałym organom swoje wnioski i uwagi co do prowadzonej przez nich działalności. Organ powinien ustosunkować się do zgłoszonych uwag bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni.
 4. Organy mogą organizować wspólne narady i konsultacje.
 5. (Uchylony)

 

 • 21
 1. Spory pomiędzy organami rozwiązuje dyrektor szkoły, o ile nie jest stroną sporu.
 2. Spory, w których stroną jest dyrektor szkoły, rozwiązuje rada pedagogiczna lub organ prowadzący o ile nie zostaną naruszone w ten sposób kompetencje innych właściwych organów.
 3. Organ odpowiedzialny za rozwiązanie sporu powinien dążyć do tego, by organy pozostające w sporze porozumiały się między sobą w drodze mediacji, a gdy to nie jest możliwe, powinien rozstrzygnąć spór przy zachowaniu dalece idącej bezstronności i obiektywności, a także z uwzględnieniem interesów organów pozostających w sporze.

 

Rozdział V

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 

 • 22

(Uchylony)

 

 • 23
 1. Cykl kształcenia w Szkole Podstawowej trwa 8 lat.
 2. Rok szkolny w szkole trwa od 1 września do 31 sierpnia i dzieli się na dwa semestry.
 3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich oraz dni wolnych od zajęć dydaktycznych określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny.
 5. Arkusz organizacyjny opracowuje Dyrektor na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły i w ustalonym terminie przedstawia go do zatwierdzenia przez organ prowadzący.

 

 • 24
 1. Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią:
 • arkusz organizacji szkoły;
 • plan finansowy szkoły;
 • plan pracy szkoły;
 • tygodniowy rozkład zajęć;
 • przydział czynności poszczególnym nauczycielom i pozostałym pracownikom.

 

 • 25
 1. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą poprzez organizację:
 • obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 • dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 • zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnościami;
 • zajęć prowadzonych w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
 • zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia i uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;
 • zajęć z doradztwa zawodowego;
 • zajęć etyki i religii;
 • zajęć wychowania do życia w rodzinie.

 

 • 26
 1. W szkole działają:
 • oddziały ogólnodostępne;
 • oddziały przedszkolne.

 

 • 27
 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w danym roku szkolnym realizują obowiązkowe zajęcia dydaktyczne określone planem nauczania i szkolnym zestawem programów.
 2. System organizacyjny jest dostosowany do etapu edukacji i wieku uczniów.
 3. Dyrektor, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły i z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, który określa organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych organizowanych dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej – ustalony z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 4. W Szkole liczbę uczniów w oddziałach ustala się w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

 • 28
 1. Zajęcia edukacyjne odbywają się w salach lekcyjnych, pracowniach i w sali gimnastycznej (z wyłączeniem zajęć prowadzonych w nauczaniu zdalnym).
 2. Zajęcia edukacyjne mogą się też odbywać w innych miejscach, niż wskazano w ust. 1, w szczególności w placówkach kulturalno-oświatowych, na otwartych boiskach i placach, w parkach, w specjalnych pomieszczeniach przystosowanych do organizacji w nich konkretnych zajęć edukacyjnych.

 

 

 • 29
 1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Pierwsze półrocze zaczyna się z początkiem nowego roku szkolnego i trwa do ostatniego dnia stycznia. Drugie półrocze rozpoczyna się z pierwszym dniem lutego i kończy z dniem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. Klasyfikacji śródrocznej dokonuje się w ostatnim tygodniu I półrocza.
 3. Nauczyciele prowadzą dokumentację zajęć edukacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Nauczyciele są zobowiązani do odnotowywania we właściwej dokumentacji spóźnień uczniów na dane zajęcia – poprzez określenie za pomocą cyfry wymiaru minutowego spóźnienia.

 

 • 30
 1. Podstawową formą pracy szkoły jest system klasowo-lekcyjny.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 3. Przerwy międzylekcyjne mogą trwać od 10 do 25 minut. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i samorządu uczniowskiego.
 4. W uzasadnionych przypadkach takich jak realizacja zajęć dydaktycznych w blokach tematycznych, programów autorskich, eksperymentów dydaktycznych, zajęć w formie zdalnej możliwe jest ustalenie innej długości trwania lekcji i przerw. Wymaga to zgody Dyrektora szkoły.
 5. Szkoła uczestniczy w projektach edukacyjnych.

 

 • 31
 1. Poza godzinami dydaktycznymi nauczyciel wyznaczy dzień i godzinę w tygodniu, podczas której będzie dostępny w szkole i w  trakcie której, odpowiednio do potrzeb, będzie prowadził konsultacje dla uczniów lub rodziców.
 2. Rodzic jest obowiązany umówić się na spotkanie poprzez dziennik elektroniczny minimum 2 dni wcześniej.
 3. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 4. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami.
 5. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.
 6. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala Dyrektor Szkoły, na podstawie zatwierdzonego dokumentu organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 7. Obok zajęć obowiązkowych właściwych dla szkoły publicznej szkoła organizuje obowiązkowe zajęcia dodatkowe:
 • w klasach I-III oraz w oddziale przedszkolnym
 1. język angielski;
 2. profilaktyka logopedyczna;
 3. zajęcia plastyczne i muzyczne;
 4. spotkania wychowawcze z psychologiem

2)  w klasach IV-VIII - drugi język obcy nowożytny

 1. Każda planowana impreza lub wycieczka musi być zgłoszona do Dyrektora Szkoły i zorganizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Rodzice zgłaszają swoje wnioski i uwagi związane z funkcjonowaniem Szkoły do Dyrektora Szkoły w formie pisemnej, który po rozpoznaniu ich podejmuje stosowne decyzje i informuje o nich stronę zainteresowaną.
 3. Indywidualne sprawy dotyczące uczniów i problemów dydaktyczno-wychowawczych Rodzice omawiają z wychowawcą klasy, nauczycielami przedmiotów, psychologiem szkolnym, w godzinach określonych w harmonogramie dyżurów.

 

 • 32
 1. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach łączonych liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą Prawo oświatowe.
 2. W klasach IV–VIII dokonuje się łączenia oddziałów.

 

 • 33
 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego.

 

 • 34
 1. Szkoła umożliwia uczniom naukę religii i/lub etyki.
 2. Religia jest prowadzona dla uczniów, których rodzice sobie tego życzą. Życzenie wyrażane jest na piśmie, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
 3. Uczniowie nie korzystający z religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi lub biorą udział w zajęciach w innej klasie.
 4. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez władze kościelne.
 5. Nauczanie etyki odbywa się w oparciu o programy dopuszczone i zatwierdzone do realizacji przez MEiN.
 6. Nauczyciel religii/etyki ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego.

 

 • 35
 1. Dla wszystkich uczniów klasy IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”. Zajęcia organizowane są co 2 lata.
 2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
 3. Uczniom, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”, szkoła zapewnia opiekę.
 4. Zajęcia, o których mowa w ust.1, nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.§ 36

 

 • 36

(Uchylony)

 

 • 37
 1. Szkoła prowadzi doradztwo zawodowe, którego celem jest:
 • dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców;
 • poszerzanie edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów;
 • świadome i trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe;
 • świadomość możliwości zmian w zaplanowanej karierze zawodowej.
 1. Zadania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są przez wszystkich nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole, stosownie do ich zakresu zadań.
 2. Za organizację doradztwa zawodowego w szkole odpowiada dyrektor.
 3. Doradztwo zawodowe obejmuje przede wszystkim:
 • diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie pozyskania wiedzy związanej z planowaniem kształcenia,
 • udostępnianie uczniom informacji edukacyjnych i zawodowych z uwzględnieniem poziomu kształcenia,
 • udzielanie uczniom indywidualnych porad,
 • prowadzenie zajęć z zakresu planowania dalszej edukacji i wyboru zawodu,
 • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami w zakresie poradnictwa dla uczniów i ich rodziców.

 

 • 38
 1. W szkole i oddziale przedszkolnym mogą być prowadzone innowacje pedagogiczne obejmujące wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne.
 2. Innowacja pedagogiczna może zostać wprowadzona w całej szkole lub w oddziale.
 3. W zakresie działalności innowacyjnej szkoła może współpracować z organizacjami i stowarzyszeniami.

 

 • 39
 1. Szkoła prowadzi bibliotekę.
 2. Biblioteka szkolna jest centrum dydaktyczno-informacyjnym dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli.
 3. Biblioteka szkolna służy realizacji programów nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i korzystania z innych bibliotek.
 4. Biblioteka szkolna służy:
 • zaspokajaniu zgłaszanych przez czytelników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
 • współpraca z gronem pedagogicznym w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej uczniów;
 • wspieranie nauczycieli w realizacji zadań wynikających z planu pracy szkoły, w tym programów nauczania, wychowania i profilaktyki oraz w pracy twórczej;
 • pomaganie wszystkim uczniom w nauce i wyrabianie umiejętności przetwarzania i przyswajaniu informacji, w zależności od jej formy, środka przekazu, kanału komunikacyjnego;
 • szerzenie idei, mówiącej, że wolność intelektualna i wolny dostęp do informacji są zasadniczą wartością, warunkiem efektywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa obywatela w życiu społecznym;
 • współpraca z dyrekcją szkoły w zakresie unowocześniania bazy dydaktycznej.
 1. (Uchylony)
 2. Do zadań i obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:
 • udostępnianie książek i innych źródeł informacji w tym udzielanie porad w doborze lektury
 • prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa;
 • (Uchylony)
 • udostępnianie nauczycielom pomocy dydaktycznych;
 • realizacja zajęć z zakresu edukacji czytelniczej;
 • wykorzystanie w pracy z uczniami zasobów Internetu;
 • (Uchylony)
 • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, w tym:
 1. (Uchylony),
 2. organizowanie konkursów czytelniczych oraz konkursów zachęcających do korzystania z biblioteki;
 3. organizowanie spotkań autorskich;
 4. zachęcanie do udziału w imprezach kulturalnych i czytelniczych;
 5. (Uchylony)
 6. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną: organizowanie wystaw tematycznych;
 7. udział w wydarzeniach kulturalnych – wycieczki do kina, teatru, muzeum, upowszechnianie informacji o wydarzeniach kulturalnych w regionie;

8) współorganizowanie szkolnych akcji charytatywnych.

9) współpraca z innymi bibliotekami,

  10) (Uchylony)

11) wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

      12) wspieranie nauczycieli w organizacji konkursów oraz uroczystości szkolnych i pozaszkolnych,

      13) (Uchylony)

      14) udostępnianie rodzicom księgozbioru,

      15) udostępnianie rodzicom informatorów związanych z egzaminami zewnętrznymi

      16) udostępnianie rodzicom dokumentów szkolnych (statut, wewnątrzszkolne ocenianie, procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych, procedury organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.),

17) (Uchylony)

18) (Uchylony)

19) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami szkoły

20) prowadzenie ewidencji zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami

21) (Uchylony)

     22) (Uchylony)

     23) prowadzenie katalogów

 1. Ustala się następujące prawa i obowiązki czytelników:
 • z biblioteki szkolnej mogą korzystać:
 • uczniowie i ich rodzice lub opiekunowie prawni,
 • nauczyciele,
 • inni pracownicy szkoły,
 1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów biblioteki, korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone zbiory. w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, jak również innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną – uznaną przez bibliotekarza za równowartościową,
 2. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
 3. W sprawach dotyczących zwrotu książek przez czytelników kończących szkołę bibliotekarz współpracuje z wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotów.
 4. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki szkolnej mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.
 5. Regulamin biblioteki szkolnej stanowi odrębny dokument.

 

 • 40
 1. W szkole działa świetlica dla uczniów.
 2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które przebywają dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki.
 3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców w terminie określonym przez dyrektora szkoły.
 4. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły.
 5. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.
 6. Świetlica prowadzi zajęcia w grupie wychowawczej.
 7. Grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekraczać 25 uczniów.
 8. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej.
 9. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy znajdują się w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem.

 

 • 41
 1. Szkoła zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia.
 2. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła prowadzi stołówkę szkolną.
 3. Stołówka szkolna funkcjonuje w dni nauki szkolnej, w godzinach pracy szkoły z wyjątkiem dnia rozpoczęcia roku szkolnego, ustawowych dni wolnych od pracy i przerw w zajęciach szkolnych oraz dni wolnych od zajęć dydaktycznych.
 4. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
 5. O rodzajach posiłków wydawanych przez stołówkę szkolną decyduje dyrektor szkoły.
 6. Wysokość opłaty za korzystanie z posiłków ustala corocznie dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
 7. Korzystanie z posiłku, jest dobrowolne i odpłatne.
 8. Uczeń ponosi opłatę za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej w wysokości kosztów surowca przeznaczonego na sporządzenie posiłku, w przeliczeniu na jeden posiłek.
 9. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności za posiłek.
 10. Opłata za wyżywienie uczniów będzie wpłacana na wydzielony rachunek bankowy/rachunek bankowy organu prowadzącego szkołę.
 11. W przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych dyrektor może zwolnić rodziców/opiekunów prawnych z całości lub części opłat za posiłek.
 12. Wydawanie obiadów dla uczniów koordynują i nadzorują nauczyciele wychowawcy świetlicy.
 13. Zasady organizacji pracy stołówki określa Dyrektor Szkoły w Regulaminie Stołówki.

 • 42
 1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie szkoła udziela pomocy materialnej.
 2. Pomoc materialna ma charakter socjalny.

 

 

 

 

 

Rozdział VI

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

 

 • 43
 1. Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i bezpłatne.

 

 • 44
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego
  i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.
 1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole udzielają uczniom nauczyciel, wychowawcy oddziałów oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, zajęć specjalistycznych, zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, porad, konsultacji i szkoleń.
 • 45
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły, który w szczególności:
 • tworzy zespół planujący i koordynujący udzielanie tej pomocy dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • ustala uczniowi objętemu pomocą psychologiczno-pedagogiczną formy tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane oraz informuje na piśmie rodziców ucznia o formach  i zakresie pomocy;
 • w przypadku uczniów posiadających orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej (w tym specjalistycznej) uwzględnia się zawarte w nich zalecenia.

 

 • 46
 1. Szkoła organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę uczniom niepełnosprawnym w oddziałach ogólnodostępnych na obu poziomach nauczania, na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
 2. W oddziale ogólnodostępnym umożliwia się dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym, z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi zdobycie wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości.
 • 47
 1. Szkoła zapewnia uczniom niepełnosprawnym:
 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;
 • zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie pomocy psychologiczno–pedagogicznej w publicznych, szkołach i placówkach;
 • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;
 • integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi;
 • przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

 

 • 48
 1. Kształcenie ucznia niepełnosprawnego odbywa się w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, zawierający w szczególności:
 • zakres i sposób wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem;
 • zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem; formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;
 • działania wspierające rodziców ucznia oraz – w zależności od potrzeb – zakres współdziałania z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
 • zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
 • w przypadku ucznia klasy VII i VIII zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • zakres współpracy nauczycieli i specjalistów,
 • rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie – w zależności od potrzeb;
 • zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów – w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen funkcjonowania ucznia.

 

 • 49
 1. (Uchylony)
 2. (Uchylony)
 3. (Uchylony)
 4. (Uchylony)
 5. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej obligatoryjnie objęci są pomocą psychologiczno – pedagogiczną, planowaną i koordynowaną przez wychowawcę klasy.
 6. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, a także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w których te formy będą udzielane, jest zadaniem zespołu powoływanego corocznie przez dyrektora szkoły.
 7. Zespół składa się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem.
 8. Dyrektor wyznacza osobę koordynującą prace zespołu.

 

 • 50
 1. Uczniom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, organizuje się indywidualne nauczanie.
 2. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania, w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w tym orzeczeniu.
 3. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na pisemny wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, po uprzednim zabezpieczeniu finansowym przez organ prowadzący szkołę. Do wniosku dołącza się orzeczenie.
 4. Dyrektor szkoły ustala, w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę, zakres i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania.
 5. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone z uczniem przez nauczycieli szkoły, którym dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole.
 6. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem.
 7. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia.
 8. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 9. Na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia uległ czasowej poprawie i umożliwia mu uczęszczanie do szkoły, dyrektor zawiesza organizację indywidualnego nauczania na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim.
 10. Na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie do szkoły, dyrektor zaprzestaje organizacji indywidualnego nauczania oraz powiadamia o tym poradnię, w której działa zespół, który wydał orzeczenie, i organ prowadzący szkołę.

 

 

 

Rozdział VIa

ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

 

 • 51
 1. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest organizowana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu, które wynikają w ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania od ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 2. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia obejmuje zarówno zajęcia edukacyjne, które są

realizowane wspólnie z oddziałem szkolnym, jak i te realizowane indywidualnie z uczniem na terenie szkoły.

 1. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia wymaga opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. W opinii zawarta musi zostać informacja o potrzebie objęcia ucznia pomocą w tej formie.
 2. Przed wydaniem opinii publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna we współpracy ze szkołą, rodzicami lub pełnoletnim uczniem przeprowadza analizę funkcjonowania ucznia, która uwzględnia efekty udzielonej dotychczas pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Na wniosek rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia z uwzględnieniem opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dyrektor szkoły ustala tygodniowy wymiar godzin realizowanych indywidualnie z uczniem oraz przydziela osobę uczącą.
 4. Okres objęcia ucznia pomocą w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia może wynosić nie dłużej niż rok szkolny.
 5. Zindywidualizowanej ścieżki kształcenia nie organizuje się dla:
  • uczniów objętych kształceniem specjalnym,
  • uczniów objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem.

 

 

 

 

 

 

Rozdział VIb

INDYWIDUALNY PROGRAM NAUKI ORAZ INDYWIDUALNY TOK NAUKI

 

 • 52
 1. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub

wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych.

 1. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć dla danej klasy.
 2. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.
 3. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.
 4. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie edukacyjnym.
 5. Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji ucznia.
 6. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:
  • uczeń, z tym że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców;
  • rodzice niepełnoletniego ucznia;
  • wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia.
 7. Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy.
 8. Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna także zawierać informację o dotychczasowych osiągnięciach ucznia.
 9. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki, zasięga opinii rady pedagogicznej oraz opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 10. Dyrektor szkoły zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku pozytywnej opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni

psychologiczno-pedagogicznej.

 1. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga się także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
 2. Klasyfikowanie i promowanie ucznia, któremu ustalono indywidualny program nauki odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania ucznia, natomiast uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, organizowanego zgodnie z przepisami.

 

 

 • 53
 1. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami wspierającymi pracę szkoły celem:
 • uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole;
 • udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży;
 1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 2. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

 

 • 54
 1. Ustala się następujące zasady organizacji oddziałów przygotowawczych:

1) W szkole może być zorganizowany oddział przygotowawczy dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego, przybywających z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zajęcia odbywają się w budynku szkoły.

2) Oddział przygotowawczy może być zorganizowany w trakcie roku szkolnego. Za zgodą organu prowadzącego szkołę do oddziału przygotowawczego mogą uczęszczać uczniowie zapisani do innej szkoły lub innych szkół.

3) Uczniów niebędących obywatelami polskimi do oddziału przygotowawczego kwalifikuje zespół powołany przez dyrektora szkoły, w skład którego wchodzi dwóch nauczycieli oraz pedagog lub psycholog. Znajomość języka polskiego jest badana w formie rozmowy z uczniem.

4) Oddział przygotowawczy może liczyć do 25 uczniów.

5) (Uchylony)

6) Tygodniowy wymiar godzin ustalony przez dyrektora określa arkusz organizacji szkoły.

7) Zajęcia w oddziale przygotowawczym mają charakter integracyjny, przygotowują uczniów do nauki w polskiej szkole. Prowadzone są w oparciu o szkolne programy nauczania z zakresu kształcenia ogólnego dostosowywane pod względem zakresu treści nauczania, metod i form do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

8) Nauka języka polskiego odbywa się według programu nauczania opracowanego na podstawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców. Wymiar godzin nauczania jest nieograniczony, nie mniejszy niż 6 godzin tygodniowo. Pozostały wymiar godzin jest wykorzystany na inne zajęcia.

9) Zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów, którzy mogą być wspomagani przez pomoc nauczyciela władającą językiem ukraińskim.

10) Okres nauki ucznia w oddziale przygotowawczym trwa do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym, w którym uczeń został zakwalifikowany do oddziału przygotowawczego, z tym że okres ten w zależności od postępów w nauce ucznia i jego potrzeb edukacyjnych może zostać skrócony albo przedłużony, nie dłużej niż o jeden rok szkolny. Decyzję o skróceniu albo przedłużeniu okresu nauki ucznia w oddziale przygotowawczym podejmuje rada pedagogiczna na wniosek uczących ucznia nauczycieli, pedagoga lub psychologa.

11) Sposób diagnozowania umiejętności uczniów, a następnie określania ich postępów w nauce, w szczególności w zakresie nauki języka polskiego, odbywa się na zasadach określonych w Rozdziale XIII.

12) (Uchylony)

13) (Uchylony)

 

Rozdział VII
ORGANIZACJA NAUCZANIA W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

 • 55
 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły zadania systemu oświaty mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 1. Dyrektor szkoły zawiesza zajęcia w szkole na czas oznaczony, w razie wystąpienia:
 • zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych;
 • temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów;
 • zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną;
 • (Uchylony)
 • gdy wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów;
 • (Uchylony)
 • innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów.
 1. Czas ograniczenia funkcjonowania szkoły będzie wynosił 2 dni. Po tym czasie Dyrektor wprowadza naukę zdalną.
 2. Zawieszenie zajęć może dotyczyć oddziału, klasy, wybranej grupy uczniów lub całej szkoły.
 3. Za realizację zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań odpowiada dyrektor szkoły.
 4. W przypadku zawieszenia zajęć lub nauki zdalnej stołówka szkolna będzie nieczynna.
 5. W przypadku zawieszenia zajęć lub nauki zdalnej biblioteka szkolna będzie nieczynna.
 6. Praca psychologa, pedagoga i pedagoga specjalnego i innych specjalistów zatrudnionych w szkole pozostaje bez zmian.
 7. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły nauka może być realizowana na odległość poprzez:
 • zdalne nauczanie dla całego oddziału klasowego;
 • nauczanie hybrydowe zdalne i stacjonarne.
 1. Zajęcia zdalne mogą mieć charakter:
 • synchroniczny - zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami zgodnie z planem lekcji;
 • asynchroniczny - nauczyciel udostępnia materiały, a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym z zastosowaniem platform i aplikacji edukacyjnych - dotyczy szczególnie uzasadnionych przypadków za zgodą dyrektora szkoły.
 1. Zdalne nauczanie w szkole prowadzone jest zgodnie z planem lekcji.
 2. Jedna jednostka lekcyjna (lekcja on-line) zajmuje nie więcej niż 45 minut w tym:
 • 30 minut - lekcja właściwa;
 • 15 minut - możliwość skorzystania z porad i konsultacji nauczyciela;
 • początek każdej lekcji rozpoczyna się o tej samej godzinie co lekcje stacjonarne.
 1. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.
 2. Dyrektor szkoły utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami organu prowadzącego w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z wdrożeniem zdalnego nauczania.
 3. W przypadku wystąpienia trudności w organizacji zajęć, dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, określa inny sposób realizacji zajęć, o czym informuje kuratora oświaty.
 4. Uczniowie, którzy nie mają możliwości korzystania z komputera w czasie realizacji zajęć mogą zwrócić się do Dyrektora szkoły z prośbą o jego udostępnienie na terenie szkoły do korzystania z zachowaniem reżimu sanitarnego lub o wypożyczenie do domu za odpowiednim oświadczeniem określającym odpowiedzialność za powierzony sprzęt.
 5. Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to aktywność nauczyciela i ucznia, która może odbywać się z użyciem monitorów ekranowych, ale także bez ich użycia, w formie ustalonej przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami i po poinformowaniu rodziców ucznia o sposobie realizowania zajęć.
 6. Dyrektor szkoły zdalnie przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o najważniejszych zmianach w trybie pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.
 7. Dyrektor szkoły koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów.
 8. Realizując pracę z uczniami w formie zdalnej nauczyciel:
 • dobiera dla uczniów treści i zadania do wykonania, w taki sposób, by materiał nie był zbyt obszerny i był dostosowany do możliwości i edukacji uczniów;
 • planuje nauczanie zdalne uwzględniając dla ucznia dodatkowy czas potrzebny na wykonanie czynności technicznych, w szczególności logowanie, przesyłanie informacji czy generowanie postaci elektronicznej;
 • ustala dla uczniów terminy zapoznania się z materiałami, wykonania zadań, prac kontrolnych, testów i innych form nauczania zdalnego uwzględniając:
 1. możliwości edukacyjne uczniów;
 2. zachowanie równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z zadaniami z pozostałych przedmiotów
 • dostosowuje sposoby oraz metody pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych;
 • przygotowuje dla uczniów instrukcje i wyjaśnienia w sposób prosty, jasny i zrozumiały;
 • rzetelnie dokumentuje realizację zadań w ramach nauczania zdalnego, zapisuje w e-dzienniku tematy realizowane zgodnie z planem lekcji;
 • wpisuje informacje o sprawdzianach i kartkówkach w dzienniku elektronicznym, pamiętając o zachowaniu ich limitu;
 • stosuje statutowe zasady oceniania. Oceny na bieżąco wpisuje do e-dziennika.
 1. Uczestnicy zdalnego nauczania, zarówno nauczyciel jak i uczniowie, powinni pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu oraz o odpowiedniej „etykiecie językowej i kulturze komunikacji” (np. używanie zwrotów grzecznościowych).
 2. Nauczyciel zobligowany jest do realizacji podstawy programowej.
 3. Zastępstwa realizowane są zgodnie z planem zastępstw.
 4. Uczeń organizuje naukę własną w domu, wykonuje zadania systematycznie, uwzględniając zasady pracy na lekcji.
 5. Prace zadawane uczniom do samodzielnego wykonania w domu, które podlegają ocenie, uwzględniają warunki techniczne, takie jak dostęp ucznia do Internetu oraz jego jakość, urządzenia dostępne do zdalnej nauki oraz liczbę osób, które oprócz ucznia z nich korzystają.
 6. Liczba zadanych prac zależy od nauczyciela przedmiotu, który powinien wziąć pod uwagę wyeliminowanie nadmiernego obciążenia i zachowanie odpowiednich warunków higieny pracy.
 7. Uczeń na bieżąco zgłasza nauczycielowi wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania online.
 8. Uczeń stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny w pracy przed komputerem i w internecie, w szczególności robi przerwy w pracy przed monitorem.
 9. Uczeń traci uprawnienia do korzystania z platformy e-learningowej wraz z utratą statusu ucznia lub zakończenia nauki w szkole.
 10. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek:
 • uczestniczyć w spotkaniach z wychowawcą lub nauczycielami w formie on-line;
 • znać zasady trybu pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania i zasady organizowania nauczania zdalnego;
 • na bieżąco zapoznawania się z informacjami udostępnionymi w dzienniku elektronicznym;
 • zgłaszania w pierwszej kolejności wychowawcy uwagi dotyczące organizacji i realizacji zajęć edukacyjnych prowadzonych w formie zdalnej;
 • na bieżąco monitorować sprawność sprzętu komputerowego używanego do zdalnego nauczania.
 1. Rodzic  ma obowiązek zgłosić w następnym dniu od wprowadzenia nauczania zdalnego o problemach związanych z uczestnictwem w zajęciach (brak odpowiedniego sprzętu lub innych warunków technicznych).
 2. Każdy wychowawca klasy dokonuje sprawdzenia dostępności uczniów do narzędzi wykorzystywanych w edukacji zdalnej (laptop, zestaw komputerowy, tablet, smartfon) oraz przekazuje zgromadzone informacje dyrektorowi szkoły.
 3. Wychowawca udziela uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej, a w szczególności pomaga uczniom znaleźć się w nowej sytuacji oraz w razie potrzeby kieruje uczniów do pedagoga/psychologa szkolnego.
 4. Dopuszcza się możliwość prowadzenia konsultacji na terenie szkoły, po wcześniejszym ustaleniu daty i terminu spotkania oraz z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 5. Zajęcia specjalistyczne oraz wynikające z pomocy psychologiczno - pedagogicznej należy dokumentować w dziennikach tradycyjnych/elektronicznych.
 6. Inne dokumenty, np. notatki służbowe, protokoły mogą być tworzone zdalnie i przesyłane drogą elektroniczną.
 7. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.
 8. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Informacje mogą być przekazywane także za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicem, dostępnych form porozumiewania się na odległość.
 9. W przypadku konieczności przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, odwołania się od oceny ustalonej niezgodnie z przepisami prawa, uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej oraz egzaminu poprawkowego zastosowanie mają regulacje statutowe w zakresie powoływania komisji, w sposób ustalony w porozumieniu z uczniem lub jego rodzicem/opiekunem prawnym z uwzględnieniem możliwości komunikowania się na odległość, które pozwalają na identyfikację ucznia i zapewnienie samodzielnej pracy.
 10. Nauczyciel uznaje obecność ucznia na podstawie bezpośredniej obecności w trakcie lekcji on-line.
 11. Obowiązuje zakaz nagrywania zajęć lekcyjnych, konsultacji i spotkań prowadzonych
  w ramach kształcenia online.
 12. Obowiązuje zakaz przekazywania kodów i linków do spotkań on-line, kont osobistych osobom trzecim.
 13. W trakcie nauczania zdalnego uczniowie są zobowiązani do:
 • dołączania do lekcji pod własnym imieniem i nazwiskiem;
 • uczestniczenia w zajęciach przy włączonych kamerze i mikronie;
 • aktywnego uczestniczenia w zajęciach, w tym uczestniczenia w lekcji w pozycji szkolnej – przy biurku/stoliku, nie w pozycji leżącej;
 • uczestniczenia w zajęciach w stosownym stroju nieodbiegającym od standardów szkolnych;
 • niespożywania posiłków,
 • posiadania zeszytu przedmiotowego, w którym na bieżąco sporządzają notatki z lekcji oraz do posiadania innych materiałów wymaganych przez nauczyciela potrzebnych do efektywnego uczestniczenia w zajęciach;
 • samodzielnego i uczciwego rozwiązywania testów, sprawdzianów oraz innych prac kontrolnych;
 • odbierania na bieżąco, tzn. z dnia na dzień materiałów przesyłanych przez nauczycieli w wiadomościach dziennika elektronicznego;
 • częstego logowania się do dziennika elektronicznego, by na bieżąco odczytywać wiadomości;
 • wysyłania zadań domowych w terminie wyznaczonym przez nauczyciela;
 • punktualnego włączania się do zajęć;
 • zgłaszania usterek technicznych nauczycielowi prowadzącemu zajęcia online.
 1. Przed rozpoczęciem zajęć należy wyłączyć lub zamknąć strony, karty, okna, otwarte na urządzeniu, z którego uczeń będzie korzystał podczas lekcji online; należy także wyłączyć inne urządzenia (telewizor, radio, telefon komórkowy, jeśli nie jest wykorzystywany do łączenia z nauczycielem).
 2. Logując się należy pamiętać o zasadach cyberbezpieczeństwa (bezpieczne logowanie zgodnie z zasadami podanymi przez nauczyciela. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie wolno podawać nikomu spoza tego grona danych dostępu do zajęć.
 3. Niedozwolone jest nagrywanie lekcji, fotografowanie, wykonywanie print screenów. W przypadku niemożności uczestniczenia w lekcji rodzice ucznia nie mogą nagrywać zajęć ani w jakiejkolwiek formie utrwalić lekcji.  Należy wówczas skontaktować się z nauczycielem i ustalić sposób przekazania materiałów dla ucznia.
 4. Zabronione jest upublicznianie materiałów przekazywanych uczniom przez nauczycieli. Udostępnianie materiałów przygotowanych przez nauczycieli odbywa się tylko w obrębie zespołu (oddziału).
 5. Dane osobowe uczniów mogą być dostępne wyłącznie dla nauczycieli prowadzących zajęcia zdalne oraz dyrektora szkoły.
 6. Do pracy zdalnej należy używać maili służbowych. Haseł nie należy zapisywać, przekazywać osobom trzecim. Należy je zmieniać co 30 dni.
 7. Nauczanie „ hybrydowe” odbywa się tymczasowo w rytmie 1-/2-tygodniowym. Tworzy się dwie grupy klas, które naprzemiennie będą realizowały zajęcia w systemie stacjonarnym (co najmniej 50% uczniów) lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ( nie więcej niż 50 % uczniów).
 8. Wszystkie zasady dotyczące organizowanie i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość stosuje się również do specyficznych form pracy pedagogicznej, jak: indywidualne nauczanie, zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, pracy doradcy zawodowego oraz organizacji indywidualnego nauczania i zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

 

 

 

 

Rozdział VIII

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

 

 • 56

(Uchylony)

 

 • 57
 1. W szkole jest utworzone stanowisko wicedyrektora. Dla wymienionego stanowiska kierowniczego dyrektor szkoły opracowuje szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności.
 2. W sytuacji nieobecności dyrektora szkoły zakres zastępstwa wicedyrektora obejmuje wszystkie zadania i kompetencje dyrektora szkoły.

 

 • 58
 1. (Uchylony)

 

 • 59
 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
 2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;
 3. Do zadań nauczyciela należy:
 • realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
 • efektywnie realizowanie przyjętego programu nauczania;
 • właściwie organizowanie procesu nauczania;
 • ocenianie uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowymi zasadami oceniania;
 • dokonywanie systematycznej ewaluacji swojej pracy;
 • zapewnianie bezpieczeństwa uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzeganie przepisów bhp i zarządzeń dyrektora szkoły w tym zakresie;
 • kontrolowanie obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłoczne informowanie wychowawcy klasy o niezapowiedzianej nieobecności;
 • w miarę możliwości zapobieganie niepowodzeniom szkolnym uczniów, indywidualizowanie procesu nauczania, wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju;
 • troszczenie się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły.

 

 • 60
 1. Do zadań pedagoga, pedagoga specjalnego i psychologa należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności:
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 • określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami;
 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;
 • wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;
 • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia, działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
 • udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki;
 • współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczego i programu profilaktyki w szkole i ich ewaluacji;
 • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
 • organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie, współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, kierując do nich wszystkich potrzebujących;
 • współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-wychowawczymi.
 1. Do zadań logopedy należy w szczególności:
 • przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;
 • diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej;
 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma;
 • organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia, współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczego i programu profilaktyki w szkole i ich ewaluacji;
 • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
 1. Do zadań doradcy zawodowego należy ponadto:
  • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
  • prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;
  • opracowanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, program doradztwa zawodowego oraz koordynacja jego realizacji;
  • wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie realizacji doradztwa zawodowego
  • koordynowanie działalnością informacyjno-doradczą realizowaną przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
  • realizowanie działań wynikających z programu doradztwa zawodowego.

 

 • 61
 1. W szkole działają zespoły składające się z nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w danym oddziale.
 2. Zebrania zespołu zwołuje i prowadzi wychowawca klasy.

 

 • 62
 1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
 2. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują:
 • zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych;
 • wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania wyników nauczania;
 • organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli;
 • współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia.

 

 • 63
 1. W szkole działa zespół wychowawczy szkoły.
 2. W skład zespołu wchodzą: wychowawcy klas, pedagog, psycholog.
 3. Pracą zespołu kieruje osoba powołana przez dyrektora szkoły.
 4. Do zadań zespołu wychowawczego szkoły należy w szczególności:
 • rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów;
 • ocena sytuacji wychowawczej szkoły;
 • wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych radzie pedagogicznej.
 1. Do zadań nauczyciela wychowawcy oddziału należy w szczególności:
  • otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków;
  • utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów, udzielanie informacji, porad, wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów;
  • planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego, które rozwijają i integrują oddział;
  • współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań wychowawczych;
  • współpraca z pedagogiem szkolnym;
  • kontrolowanie realizacji obowiązku nauki przez uczniów, także w zakresie regularnego uczęszczania uczniów na zajęcia lekcyjne;
  • pomaganie w organizacji i udział w życiu kulturalnym klasy;
  • dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz przedkładanie sprawozdania z postępów dydaktyczno-wychowawczych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
  • budzenie zainteresowania uczniów życiem i potrzebami środowiska, inspirowanie ich udziału w pracach na rzecz środowiska;
  • interesowanie się stanem zdrowia i higieny osobistej uczniów;
  • organizowanie opieki dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
  • systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania – działalności wychowawczej i opiekuńczej, dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen, wypisywanie świadectw szkolnych;
  • udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej podczas bieżącej pracy.
 2. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz innych właściwych placówek lub instytucji oświatowych i naukowych.

 

 • 64
 1. Szkoła zatrudnia:
 • pracowników administracji: księgowa,
 • pracowników obsługi: pomoc nauczyciela przedszkola, palacza, sprzątaczkę.
 1. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracji i obsługi są zobowiązani do wykonywania pracy zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków opracowanym przez Dyrektora Szkoły do zajmowanego stanowiska.
 1. Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie dotyczącym spraw wychowanków i wybranych aspektów działalności placówki.

 

 

 

Rozdział VIIIa

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI

 

 • 65
 1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać wychowawczą rolę rodziny.
 2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.
 3. Rodzice są obowiązani do:
 • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
 • zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych, informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły a przebywającego czasowo za granicą);
 • zapewnienia dziecku realizującemu roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, warunków nauki określonych w tym zezwoleniu;
 • zapewnienia dziecku uczęszczającemu na zajęcia pierwszego etapu edukacyjnego opieki w drodze do szkoły i w czasie jego powrotu;
 • pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka ze szkoły.

 

 • 66
 1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:
 • na pisemną lub osobistą prośbę rodziców,
 • w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną. Wychowawca klasy i nauczyciel przedmiotu jest uprawniony, na podstawie upoważnienia dyrektora szkoły, do zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych.

 

 • 67
 1. Do obowiązków rodziców należy:
 • wspieranie procesu nauczania i wychowania;
 • systematyczny kontakt z wychowawcą klasy;
 • współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej.
 1. Rodzice mają prawo działać w strukturach rady rodziców w zakresie określonym przez regulamin rady rodziców.
 2. (Uchylony)

 

Rozdział IX

UCZNIOWIE SZKOŁY

 

 • 68

Do klasy pierwszej przyjmowane są wszystkie dzieci na podstawie zgłoszenia rodziców, ponieważ szkoła nie ma obwodu.

 

 • 69
 1. Podstawowym prawem ucznia jest prawo do nauki i rozwoju w warunkach poszanowania własnej godności osobistej oraz własnych przekonań.
 2. Uczeń ma prawo do:
 • poszanowania poczucia bezpieczeństwa, dyskrecji w sprawach osobistych i uzyskanych ocen;
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 • opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków pobytu w Szkole;
 • życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
 • swobodnego rozwijania myśli światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza się tym dobra innych ludzi;
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
 • kulturalnego wyrażania opinii na temat Szkoły;
 • znajomości programu nauczania i kryteriów przedmiotowych oceniania na dany rok szkolny;
 • otrzymywania dodatkowej pomocy w nauce, jeśli napotka trudności w zrozumieniu i opanowaniu materiału;
 • otrzymywania bieżącej informacji o ocenach zachowania, postępów w nauce oraz poznania ich uzasadnienia;
 • otrzymywania informacji o planowanej ocenie negatywnej w trybie i terminach przewidzianych Statutem;
 • dostępu do dotyczącej go dokumentacji na zasadach określonych w Statucie;
 • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;
 • korzystania z organizowanych przez Szkołę obozów, wycieczek i innych form wypoczynku na zasadach określonych przez organizatorów;
 • zgłaszania przed lekcją faktu swojego nieprzygotowania do lekcji, zgodnie z zasadami ustalonymi z nauczycielami poszczególnych przedmiotów (z wyjątkiem dnia, w którym ma się odbyć zapowiedziany sprawdzian lub zadanie klasowe);
 • innych praw przyznanych mu na mocy niniejszego Statutu, ustawy o systemie oświaty oraz aktów do niej wykonawczych;
 • wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i ulepszeń w życiu klasy i szkoły;
 • aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo wyborcze);
 • składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów;
 • pomocy materialnej.

 

 • 70
 1. W przypadku naruszenia praw uczeń lub jego rodzic może złożyć skargę do:
 • wychowawcy klasy;
 • pedagoga szkolnego;
 • dyrektora szkoły.
 1. Skarga powinna być złożona na piśmie.
 2. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.
 3. Rozpatrzenie skargi następuje w ciągu 7 dni od daty jej złożenia.

 

 • 71
 1. Uczeń ma obowiązek:
 • punktualnie uczęszczać na wszystkie zajęcia organizowane przez Szkołę;
 • systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych;
 • odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz wykonywać ich polecenia;
 • szanować godność kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz zachowywać się w sposób kulturalny;
 • dbać o dobre imię szkoły, godnie ją reprezentować, znać i szanować jej tradycje i obrzędowość;
 • przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły;
 • aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły;
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa;
 • dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
 • przestrzegać zakazu palenia papierosów, e-papierosów, picia alkoholu i używania narkotyków oraz innych środków odurzających;
 • nosić obuwie zmienne na terenie szkoły;
 • nosić strój galowy w czasie uroczystości szkolnych szanować przekonania i poglądy innych;
 • uczęszczać do szkoły systematycznie, punktualnie, każdą nieobecność i spóźnienie usprawiedliwiać;
 • szanować i chronić mienie szkoły;
 • godnie, kulturalnie i taktownie zachowywać się w szkole i poza nią;
 • dbać o kulturę języka;
 • przestrzegać zakazu używania na terenie szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
 • fryzura ucznia może mieć dowolną długość, ale zarówno jej kolor jak i kształt muszą mieć charakter naturalny - bez koloryzacji, zmiany struktury włosa, przycinania i układania ich w sposób kojarzący się z subkulturami młodzieżowymi; włosy powinny być przede wszystkim czyste i starannie uczesane, długie - powinny być ułożone tak, aby nie przeszkadzały w pracy na lekcji (dziewczęta z długimi włosami powinny je związywać lub upinać).
 • zakazane jest stosowanie jakiegokolwiek makijażu. Wyjątkiem mogą być tylko makijaże aktorów na występy teatralne lub delikatne makijaże na dyskoteki szkolne. Dopuszczalny jest korektor lub puder w przypadku cery trądzikowej,
 • zakazane jest malowanie paznokci (wyjątkowo dopuszczalne jest malowanie bezbarwnym lakierem) oraz stosowanie nienaturalnych ozdób,
 • ubiór ucznia na terenie szkoły powinien być skromny, schludny i przyzwoity, a wygląd zadbany i czysty,
 • ubranie powinno zasłaniać plecy, ramiona i brzuch. Zabrania się noszenia odzieży z dużym dekoltem, przezroczystych, odsłaniających bieliznę, krótkich szortów ,spódniczek i rękawów (spódnice lub szorty dziewcząt nie mogą być krótsze niż do połowy uda, spodnie noszone przez chłopców powinny być długie bądź do kolan,
 • na lekcje wychowania fizycznego uczeń zobowiązany jest do przynoszenia zmiennego stroju zgodnie z wymogami nauczyciela, na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje całkowity zakaz noszenia biżuterii i ozdób.

 

 

 

 

 • 72
 1. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania obowiązków w zakresie zachowania podczas zajęć edukacyjnych określonych w niniejszym paragrafie.
 2. W trakcie zajęć uczniowie są zobowiązani do przestrzegania poleceń nauczyciela w zakresie bezpiecznej i higienicznej organizacji pracy.
 3. Uczniowie nie mogą podczas zajęć samowolnie opuszczać sali lekcyjnej lub innego miejsca, w którym odbywają się zajęcia.
 4. W trakcie zajęć uczniowie powinni przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 • 73
 1. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania obowiązków w zakresie usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Uprawnionymi do złożenia wniosku o usprawiedliwienie nieobecności są: rodzice uczniów niepełnoletnich i uczniowie pełnoletni. Rodzice uczniów pełnoletnich nie są uprawnieni do składania wniosków, o których mowa w zdaniu pierwszym.
 3. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności składa się w formie pisemnej lub elektronicznej poprzez moduł wiadomości dziennika elektronicznego do wychowawcy klasy.
 4. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności powinien zawierać wskazanie zajęć edukacyjnych, które są objęte wnioskiem oraz wskazanie powodu każdej nieobecności. Do wniosku można załączyć dowody uprawdopodabniające zaistnienie okoliczności stanowiących powód nieobecności.
 5. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności powinien być złożony w terminie 7 dni od dnia, w którym ustała przyczyna nieobecności.
 6. Wychowawca klasy rozpatruje wniosek, w szczególności biorąc pod uwagę, czy wskazane we wniosku powody nieobecności uzasadniają nieobecność ucznia na zajęciach edukacyjnych.
 7. Wniosek złożony przez podmiot nieuprawniony oraz taki, który nie uzasadnia w sposób dostateczny nieobecności, podlega odrzuceniu. Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w ust. 6, może zostać odrzucony. Pozostałe wnioski zostaną uwzględnione i wychowawca usprawiedliwia nieobecność.
 8. Na odrzucenie wniosku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, wnioskodawcy służy skarga do dyrektora szkoły, która powinna zostać złożona w terminie 3 dni od dnia odrzucenia wniosku, z zachowaniem wymogów określonych w ust. 3. Skarga powinna być właściwie uzasadniona. Dyrektor, rozpatrując skargę, może ją odrzucić lub uwzględnić, zobowiązując wychowawcę klasy do usprawiedliwienia nieobecności. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

 

 • 74
 1. Uczeń może zostać zwolniony z części zajęć w danym dniu. Do wniosku o zwolnienie ucznia z części zajęć w danym dniu stosuje się odpowiednio przepisy § 73 ust. 2, 3, 4, 6 i 7, z tym że wniosek można złożyć także w formie ustnej i także wobec dyrektora szkoły.
 2. Nieobecności ucznia, objęte wnioskiem o zwolnienie z części zajęć w danym dniu, uznaje się za usprawiedliwione.
 3. Uczeń pełnoletni, który samowolnie opuścił część zajęć w danym dniu bez dochowania procedury określonej w niniejszym paragrafie, traci prawo do usprawiedliwienia wynikłych z tego nieobecności.

 

 • 75
 1. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania obowiązków w zakresie zasad ubierania się na terenie szkoły określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Uczniowie są obowiązani ubierać się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, z zastrzeżeniem, że niedozwolone jest noszenie stroju zawierającego elementy nawołujące do nienawiści, dyskryminujące lub sprzeczne z prawem bądź stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczniów, nauczycieli lub pracowników szkoły.
 3. Na zajęciach wychowania fizycznego uczniów obowiązują strój sportowy oraz obuwie sportowe.

 

 • 76
 1. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania obowiązków w zakresie przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Na teren szkoły można wnosić telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne.
 3. Na terenie szkoły można korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, z zastrzeżeniem, że korzystanie z nich w czasie zajęć edukacyjnych może odbywać się tylko za zgodą nauczyciela lub innej osoby prowadzącej zajęcia.
 4. Korzystanie na terenie szkoły z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych powinno odbywać się z poszanowaniem zasad współżycia społecznego, w tym szczególności prawa do prywatności uczniów i nauczycieli i prawa do niezakłóconego przebywania na terenie szkoły.

 

 • 77
 1. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania obowiązków w zakresie zachowania wobec nauczycielek i nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Uczniowie zobowiązani są do poszanowania godności każdego członka społeczności szkolnej oraz odnoszenia się do każdego z szacunkiem i w sposób niedyskryminujący.
 3. Zabronione jest stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do nauczycielek i nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.

 

 • 78
 1. Dyrektor szkoły niezwłocznie podejmuje niezbędne działania w przypadku powzięcia informacji o naruszeniu praw uczniów, a w szczególności:
 • przeprowadza postępowanie wyjaśniające, które ma na celu w m. in. ustalenie podmiotów odpowiedzialnych za naruszenie oraz przyczyny i skutki tego naruszenia;
 • zapewnia wsparcie uczniowi, którego prawa zostały naruszone;
 • dąży do wyeliminowania skutków naruszenia.
 1. Każdy uczeń, którego prawo zostało naruszone, ma prawo złożyć skargę do dyrektora szkoły. Jeśli naruszenia prawa dopuścił się dyrektor szkoły, przysługuje prawo złożenia skargi do rady szkoły.
 2. Organ rozpatrujący skargę zobowiązany jest do jej rzetelnego rozpatrzenia w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie dłuższym niż 14 dni. Jeśli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe z powodów wynikających ze stopnia zawiłości sprawy lub okoliczności niezależnych od organu, organ może wydłużyć termin do rozpatrzenia sprawy, informując o tym składającego skargę oraz podając powód wydłużenia terminu.
 3. Organ rozpatrujący skargę zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby strona składająca skargę nie poniosła negatywnych konsekwencji związanych ze złożeniem skargi, w szczególności zapewnić, aby fakt złożenia skargi nie został ujawniony bez zgody skarżącego, chyba że co innego wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz zapewnić stronie skarżącej anonimowość, chyba że ujawnienie tożsamości skarżącego jest niezbędnie konieczne do rozpatrzenia skargi i wyeliminowania naruszeń praw ucznia.

 

 • 79
 1. Uczeń może otrzymać wyróżnienia i nagrody.
 2. Z wnioskiem o przyznanie nagród mogą występować:
 • wychowawcy klas;
 • inni nauczyciele;
 • rada rodziców;
 • dyrektor szkoły;
 • samorząd uczniowski;
 • organizacje młodzieżowe.
 1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia:
 • (Uchylony)
 • pochwała ustna wychowawcy klasowego wobec uczniów klasy, rodziców;
 • pochwała ustna dyrektora szkoły wobec uczniów szkoły i nauczycieli;
 • list gratulacyjny do rodziców;
 • nagrody rzeczowe.
 1. Koszty nagród pokrywa Szkoła ze środków własnych oraz Rada Rodziców.
 2. Świadectwo z wyróżnieniem wręcza Dyrektor Szkoły.
 3. Nagrody uzyskane w konkursach wręcza się na apelach szkolnych, natomiast nagrody uzyskane za inne osiągnięcia wręcza się na zakończenie roku szkolnego, przy czym o ważniejszych nagrodach Dyrektor Szkoły powiadamia całą społeczność szkolną w trakcie apelu szkolnego, na zakończeniu roku szkolnego.

 

 • 80
 1. Wniesienie zastrzeżenia do przyznanej nagrody przysługuje uczniom i ich rodzicom.
 2. Zastrzeżenie do nagrody wnosi się do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia informacji o przyznanej nagrodzie.
 3. Dyrektor szkoły rozpatruje zastrzeżenie w terminie do 7 dni od dnia wniesienia tego zastrzeżenia.
 4. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

 

 • 81
 1. Za nieprzestrzeganie przez ucznia Statutu, za lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych, za złe zachowanie ucznia w Szkole i poza jej terenem stosowany jest następujący system kar:
 • uwaga wpisana do dzienniczka ucznia i do dziennika lekcyjnego;
 • ustne upomnienie wychowawcy wobec całej klasy;
 • (Uchylony)
 • upomnienie lub nagana Dyrektora Szkoły;
 • skreślenie z listy uczniów.
 1. Kary stosowane są w zależności od stopnia przewinienia. Obowiązuje ich gradacja, zaś w sytuacjach szczególnie nagannych i demoralizujących stosuje się je z pominięciem stopniowania. W przypadku powtarzających się wykroczeń ucznia stosuje się karę o jeden stopień surowszą.
 2. O karach wymienionych w § 81 ust. 1 informowani są każdorazowo Rodzice ucznia. Udzielona kara zostaje odnotowana w dzienniku lekcyjnym oraz dokumentacji dotyczącej ucznia.
 3. Uczeń otrzymuje karę upomnienia Dyrektora Szkoły w przypadku braku reakcji na upomnienie wychowawcy klasy lub w przypadku zniszczenia mienia szkoły/innych osób, czy nie przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni.
 4. Otrzymanie dwóch upomnień Dyrektora Szkoły w danym semestrze powoduje zastosowanie konsekwencji jak w przypadku kary nagany.
 5. Uczeń może zostać ukarany naganą Dyrektora Szkoły w przypadku:
 • picia alkoholu, palenia tytoniu, posiadania lub zażywania narkotyków lub innych środków odurzających na terenie Szkoły, wycieczkach szkolnych i innych imprezach organizowanych przez Szkołę;
 • stworzenia zagrożenia dla siebie lub innych członków społeczności szkolnej, nieuprawnionego wpisania lub poprawienia oceny w dokumencie szkolnym lub sfałszowaniu dokumentu lub podpisu.
 1. (Uchylony)
 2. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów tylko w przypadku:
 • (Uchylony)
 • popełnienia umyślnego przestępstwa przeciwko zdrowiu, życiu lub mieniu znacznych rozmiarów, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu;
 • rażącego i długotrwałego naruszania zasad współżycia społecznego na terenie szkoły, zwłaszcza stosowania przemocy wobec członków społeczności szkolnej – jeśli wcześniej zastosowane środki wychowawcze nie przyniosły skutku.
 • Ukarany uczeń ma prawo odwołać się od nałożonej kary.
 • Odwołanie składają do Dyrektora rodzice ukaranego Ucznia lub pełnoletni uczeń na piśmie z uzasadnieniem, w terminie 5 dni od otrzymania pisemnej informacji o nałożonej karze ze wskazaniem czy odwołujący się żąda zmiany kary na inną, czy też uznaje, iż ukaranie nie powinno mieć miejsca.
 • Odwołanie zawierające braki formalne lub złożone po terminie, nie będzie rozpatrywane. O przyczynie braku rozpatrzenia Dyrektor powiadamia składającego odwołanie.
 • Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego wniesienia.
 • Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.

 

 1. Skreślenia z listy uczniów dokonuje dyrektor szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
 • Skreślenia dokonuje Dyrektor poprzez wydanie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do Świętokrzyski Kurator Oświaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 1. W przypadku ucznia objętego obowiązkiem szkolnym, dyrektor szkoły podstawowej może wystąpić w sytuacjach opisanych w ust. 1 pkt 2 i 3 do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
 2. Udzielenie uczniowi kary powoduje obniżenie oceny zachowania. Konsekwencją nagany jest uzyskanie przez ucznia nagannej śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Uczeń lub jego Rodzice mogą odwołać się od kary w formie pisemnej w ciągu 7 dni.

 

 • 82
 1. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów.
 2. Wolontariat szkolny organizuje pomoc dla potrzebujących, inicjuje działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomaga inicjatywy charytatywne.
 3. Wolontariuszem może być każdy uczeń z klas IV - VIII. Uczniowie klas I – III włączają się do akcji charytatywnych prowadzonych przez Szkolny Wolontariat na zasadzie organizacji zbiórek w swojej klasie oraz udziału w imprezach szkolnych organizowanych przez Szkolny Wolontariat.
 4. Opiekunem Szkolnego Wolontariatu jest pedagog szkolny/nauczyciel, który koordynuje jego działania i sprawuje bezpośredni nadzór nad ich realizacją.
 5. Działalność Szkolnego Wolontariatu odbywa się na podstawie planu pracy opracowywanego na początku września na dany rok szkolny.

 

 

 

 

 

 

Rozdział X

OCENIANIE UCZNIÓW W KLASACH  I–III

 

 • 82
 1. W edukacji wczesnoszkolnej podstawę oceniania stanowi systematyczna obserwacja dziecka w różnych sytuacjach ujawniających jego predyspozycje, zainteresowania, trudności, zachowania i postawy.
 2. Ocenianie polega na gromadzeniu informacji, rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowywaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności, a także jego postawy w stosunku do wymagań edukacyjnych.
 3. W klasach I–III, stosowana jest ocena opisowa w formie ustnej lub pisemnej: bieżąca, roczna.
 4. Ocenianie bieżące ma charakter ciągły i odbywa się systematycznie w trakcie zajęć szkolnych.
 5. Ocenianie bieżące polega na systematycznym i stałym informowaniu ucznia o jego postępach i zachowaniu; daje informacje nauczycielowi i rodzicom o efektywności metod i organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 6. Nauczyciel stosuje ocenianie wspomagające: obserwuje pracę ucznia, rozmawia z dzieckiem, udziela instrukcji słownej lub pisemnej.
 7. Nauczyciel stosuje ocenę opisową informującą o osiągnięciach i umiejętnościach ucznia
 8. Osiągnięcia i postępy edukacyjne uczniów nauczyciel notuje w dzienniku lekcyjnym zgodnie z punktacją wyznaczającą poziomy osiągniętych przez uczniów umiejętności: PROSZĘ UZUPEŁNIĆ
 9. Przy ocenianiu aktywności ruchowej, plastycznej, muzycznej i technicznej nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wykonywanie zadań podczas tego typu zajęć.
 10. Szczegółowe wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej i realizowanych przez poszczególnych nauczycieli zawiera Regulamin wymagań edukacyjnych. LUB MOŻNA USUNĄĆ TEN PUNKT.
 11. Ocenianie śródroczne w klasach I-III polega na sporządzeniu oceny opisowej dla każdego ucznia.
 12. Wychowawcy klas I-III mają obowiązek wręczenia rodzicom oceny opisowej podczas półrocznego spotkania z rodzicami;
 13. Ocenianie roczne w klasach I-III polega na określeniu dla każdego ucznia oceny opisowej w dzienniku lekcyjnym oraz wypełnieniu szkolnego świadectwa opisowego wręczanego uczniowi lub rodzicom na zakończenie roku szkolnego.
 14. Ocenę słowną w ocenianiu bieżącym, wspomaga ocena PROSZĘ UZUPEŁNIĆ SYSTEM PONIŻEJ PRZYKŁAD
 

Poziom wysoki – 6 punktów

Uczeń:

posiada wiedzę i umiejętności na poziomie bardzo wysokim,

biegle korzysta ze zdobytych wiadomości i umiejętności w typowych i nietypowych sytuacjach,

samodzielnie, bezbłędnie oraz sposób twórczy wykonuje zadania,

osiąga sukcesy w konkursach i zawodach szkolnych;

bardzo chętnie uczestniczy we wszystkich formach zajęć,

jest zawsze wzorowo przygotowany do zajęć;

wyjątkowo aktywnie uczestniczy w zajęciach,

ma bardzo szybkie tempo pracy.

 

Poziom bardzo dobry – 5 punktów 

Uczeń:

posiada wiedzę i umiejętności na poziomie dopełniającym,

zawsze potrafi zastosować posiadaną wiedzę i zdobyte umiejętności w sytuacjach typowych

często wykorzystuje swoje wiadomości i umiejętności w sytuacjach nietypowych,

samodzielnie i zwykle bezbłędnie wykonuje zadania,

uczestniczy w konkursach i zawodach szkolnych;

chętnie uczestniczy w zajęciach,

bardzo dobrze przygotowuje się do zajęć,

jest aktywny podczas zajęć,

ma szybkie tempo pracy.

 

Poziom dobry – 4 punkty   

Uczeń:

posiada wiedzę i umiejętności na poziomie rozszerzającym,

posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w typowych sytuacjach,

samodzielnie i dokładnie wykonuje zadania, popełnia drobne błędy,

uczestniczy w zajęciach, wykonuje polecenia nauczyciela,

dobrze przygotowuje się do zajęć,

zeszyty najczęściej prowadzi starannie,

stara się być aktywny podczas zajęć,

ma dobre tempo pracy;

 

Poziom zadowalający – 3 punkty 

Uczeń:

posiada wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym,

korzysta z wiadomości i umiejętności w typowych sytuacjach, ale czasem potrzebuje pomocy nauczyciela

najczęściej samodzielnie wykonuje zadania, ale popełnia błędy,

nie zawsze uczestniczy w zajęciach, potrzebuje zachęty ze strony nauczyciela,

dobrze przygotowuje się do zajęć,

stara się być aktywny podczas zajęć,

pracuje nieuważnie, zachowując przeciętne tempo pracy.

 

Poziom niski – 2 punkty

Uczeń:

ma braki w posiadanej wiedzy i umiejętnościach na poziomie podstawowym,

potrzebuje pomocy nauczyciela przy wykorzystaniu wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych,

pracując samodzielnie popełnia wiele błędów, potrzebuje ciągłej pomocy nauczyciela, często nie rozumie poleceń,

nie zawsze uczestniczy w zajęciach, często potrzebuje zachęty do pracy,

czasem nie jest przygotowany się do zajęć,

ma wolne tempo pracy, pracuje nieuważnie.

 

Poziom niewystarczający – 1 punkt

Uczeń:

nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym,

pomimo pomocy nauczyciela ma trudności z posługiwaniem się poznanymi wiadomościami i umiejętnościami,

nie kończy podjętych zadań,

nie wykazuje chęci skorzystania z oferowanych mu możliwości uzupełnienia braków,

pomimo zachęt ze strony nauczyciela nie uczestniczy w zajęciach,

bardzo często nie jest przygotowany się do zajęć,

ma bardzo wolne tempo pracy, pracuje nieuważnie.

 

 1. Roczna ocena opisowa ucznia w danym roku szkolnym stanowi załącznik do arkusza ocen.
 2. Uczeń I etapu edukacyjnego otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
 3. Dokumentacja (w postaci kart pracy, sprawdzianów, prac plastycznych i innych) przechowywana jest przez wychowawców w salach lekcyjnych przez cały rok szkolny.

 

ROZDZIAŁ XI

OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW

 

 • 83
 1. Ocenę z zachowania ustala się na podstawie zgromadzonych przez ucznia punktów.
 2. Ocenę wystawia wychowawca klasy na podstawie wpisów w dzienniku elektronicznym oraz w zeszycie uwag klasy.
 3. Wpisu do dziennika elektronicznego, dokonuje na bieżąco wychowawca lub inny nauczyciel.
 4. Uczeń ma prawo znać bieżącą punktację swojego zachowania.
 5. W sytuacji wątpliwej wychowawca zasięga opinii Rady Pedagogicznej.

 

 • 84
 1. Oceną wyjściową jest ocena dobra.
 2. Na początku śródrocza uczeń otrzymuje 100 punktów.
 3. Za pozytywne działania uczeń otrzymuje punkty dodatnie.
 4. Działania negatywne powodują otrzymanie punktów ujemnych.
 5. Uczeń, który otrzyma 30 punktów karnych w śródroczu nie może mieć oceny wzorowej.
 6. Uczeń, który otrzyma 40 punktów karnych w śródroczu nie może mieć oceny bardzo dobrej.
 7. Uczeń, który otrzyma 50 punktów karnych w śródroczu nie może mieć oceny dobrej.
 8. Uczeń, który otrzymał upomnienie Dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej niż dobra.
 9. Uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna.

 

 • 85
 1. Ilość zebranych punktów obliczamy według wzoru:

100 punktów + A (punkty za pozytywne działania) + B (punkty od samorządu klasy;0-3 pkt) + C (punkty samooceny;0-5 pkt) - punkty karne = ilość uzyskanych punktów.

 1. punkty B i C przyznawane są raz w śródroczu.

 

 • 86
 1. Uczeń uzyskuje ocenę śródroczną lub roczną w zależności od ilości uzyskanych punktów według tych kryteriów:
 • wzorowe: 200 punktów i więcej;
 • bardzo dobre: 151 - 199 punktów;
 • dobre: 100 - 150 punktów;
 • poprawne: 51 - 99 punktów;
 • nieodpowiednie: 21 - 50;
 • naganne: 20 i mniej.
 1. Ostateczną decyzję w sprawie oceny końcowej podejmuje wychowawca po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 2. Wychowawca ma prawo obniżyć lub podwyższyć ocenę o jeden stopień w stosunku do uzyskanych punktów.
 3. Rada Pedagogiczna podejmuje opinię w sprawie obniżenia oceny z zachowania, ucznia który:
 • stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, życia i zdrowia własnego oraz innych;
 • świadomie i ze złą wolą łamie normy obowiązujące w środowisku szkolnym;
 • wchodzi w konflikt z prawem;
 • demoralizuje rówieśników wywierając na nich negatywny wpływ.

 

 • 87
 1. Zachowanie ucznia ocenia się w dwóch obszarach: zachowania pozytywne i zachowania negatywne.
 2. Zachowania pozytywne definiuje się w niniejszej tabeli:

 

L.p.

Pożądane reakcje ucznia

Punkty

Kto wstawia

 1.  

Udział w szkolnym konkursie przedmiotowym/ zawodach sportowych (jeśli uczeń uzyskał co najmniej połowę maksymalnej wartości punktów). Nie otrzymuje punktów za sam udział w konkursie.

5

opiekun konkursu

 1.  

Udział w konkursie przedmiotowym/zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim (jeśli uczeń uzyskał co najmniej połowę maksymalnej wartości punktów). Nie otrzymuje punktów za sam udział w konkursie.

5-10

opiekun konkursu

 1.  

Laureat w konkursie przedmiotowym/ zawodach sportowych.

15

opiekun konkursu

 1.  

Efektywne pełnienie funkcji w szkole, np. przewodniczący SU.

10 (raz w semestrze)

opiekun SU

 1.  

Efektywne pełnienie funkcji w klasie, np. przewodniczący klasowy, skarbnik itp.

5 (raz w semestrze)

wychowawca

 1.  

Praca na rzecz klasy/szkoły, np. pomoc w bibliotece, wykonanie pomocy naukowych, drobne prace porządkowe, przygotowanie imprez klasowych itp.

1-10

każdy nauczyciel

 1.  

Udział w uroczystościach szkolnych, np. rola

w przedstawieniu.

10

opiekun

 1.  

Pomoc w przygotowaniu imprezy szkolnej.

5-10 (za każdą imprezę)

opiekun

 1.  

Udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły.

5 (za każdą akcję)

opiekun

 1.  

Zbiórka surowców wtórnych – makulatura, baterie, nakrętki

5 (nie więcej niż 15 pkt. w semestrze)

wychowawca

 1.  

Wzorowe wypełnianie obowiązków dyżurnego.

2 (za każdy dyżur)

każdy nauczyciel

 1.  

Systematyczny udział w zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę (co najmniej 80 % obecności).

10 (za każde zajęcia raz w semestrze)

prowadzący zajęcia

 1.  

Wyjątkowa kultura osobista - dobre maniery w stosunku do dorosłych i rówieśników, brak wulgarnego słownictwa, zachowanie odpowiednie do sytuacji, nieuleganie nałogom, okazywanie szacunku pracownikom szkoły i innym uczniom.

10

(raz w semestrze)

wychowawca

 1.  

Wyjątkowa kultura osobista na poszczególnych przedmiotach.

5 (raz w semestrze)

każdy nauczyciel

 1.  

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prawidłowe reagowanie na przejawy zagrożenia.

10 (raz w semestrze)

każdy nauczyciel

 1.  

Okolicznościowe reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

10 (za każdą uroczystość)

opiekun

 1.  

Premia za całkowity brak punktacji ujemnej.

10 (raz w śródroczu)

wychowawca

 1.  

Premia za brak spóźnień.

10 raz w śródroczu)

wychowawca

 1.  

Pomoc koleżeńska

10 (każdorazowo)

każdy nauczyciel

 1.  

Inne niewymienione zachowania (należy podać)

1-10

każdy nauczyciel

 

 1. Zachowania negatywne definiuje się w niniejszej tabeli:

 

Lp. 

Niepożądane reakcje ucznia

Punkty

Kto wstawia

 1.  

Nieusprawiedliwione spóźnienie.

2 (za każdym razem )

wychowawca

 1.  

Nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcji.

5 (za każdą godzinę)

wychowawca

 1.  

Brak zmiany obuwia.

2 (za każdym razem)

każdy nauczyciel

 1.  

Przeszkadzanie na lekcji (dotyczy jednej jednostki lekcyjnej).

1-10

każdy nauczyciel

 1.  

Niewykonanie poleceń nauczyciela.

10

każdy nauczyciel

 1.  

Celowe zniszczenie mienia szkolnego lub własności innej osoby. 

5-20

każdy nauczyciel

 1.  

Wyjście bez zezwolenia poza teren szkoły w trakcie przerwy lub lekcji.

10 (za każde zdarzenie)

wychowawca

 1.  

Niewywiązywanie się z powierzonych zadań (innych, niż praca domowa).

5

każdy nauczyciel

 1.  

Aroganckie zachowanie wobec kolegów, okłamywanie, wulgaryzmy.

10

każdy nauczyciel

 1.  

Aroganckie zachowanie wobec starszych, okłamywanie, wulgaryzmy. 

10

każdy nauczyciel

 1.  

Stwierdzone zaczepianie słowne lub fizyczne (dokuczanie, ubliżanie, przezywanie, ośmieszanie, wulgarne słownictwo, wulgarne gesty).

15 ( za każde przewinienie)

każdy nauczyciel

 1.  

Udział w bójce.

10

każdy nauczyciel

 1.  

Pobicie.

15

wychowawca

 1.  

Znęcanie się (współudział) nad kolegami, zorganizowana przemoc, zastraszanie.

20

wychowawca

 1.  

Kradzież.

15

wychowawca

 1.  

Niewłaściwe zachowanie podczas wycieczek szkolnych.

10 (za całą wycieczkę)

opiekun

 1.  

Zachowania zagrażające zdrowiu bądź życiu.

10-20

każdy nauczyciel

 1.  

Zaśmiecanie otoczenia (dotyczy jednego zdarzenia).

2

każdy nauczyciel

 1.  

Stosowanie używek (alkohol, narkotyki, papierosy) - również poza szkołą, potwierdzone obserwacją pracownika szkoły.

20

wychowawca

 1.  

Wyłudzanie pieniędzy.

20

wychowawca

 1.  

Podrabianie podpisu, oceny, fałszowanie usprawiedliwienia.

15

wychowawca

 1.  

Używanie telefonów komórkowych, itp. 

5 (za każde zdarzenie)

każdy nauczyciel

 1.  

Fotografowanie lub filmowanie zdarzeń z udziałem innych osób bez ich zgody.

10

każdy nauczyciel

 1.  

Upublicznianie materiałów i fotografii bez zgody obecnych na nich osób.

15

wychowawca

 1.  

Niestosowny strój, brak stroju galowego.

5

wychowawca

 1.  

Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach i imprezach szkolnych.

10

każdy nauczyciel

 1.  

Przynoszenie do szkoły ostrych narzędzi, innych niebezpiecznych przedmiotów i substancji.

15

wychowawca

 1.  

Inne, niewymienione zachowania (należy podać)

1 - 10

każdy nauczyciel

 1.  

Upomnienie Dyrektora

40

wychowawca

 1.  

Nagana Dyrektora

50

wychowawca

 

Rozdział XII

OCENY KLASYFIKACYJNE OPISOWE

 

 • 88
 1. Ustala się następujące szczegółowe kryteria opisowej klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 • stopień opanowania umiejętności w następujących zakresach:
 1. a) technika pisania,
 2. b) technika czytania,
 3. c) rozumienie tekstu, (a także innych prostych przekazów medialnych bądź multimedialnych),
 4. d) sposób formułowania wypowiedzi ustnych,
 5. e) sposób formułowania wypowiedzi pisemnych oraz przestrzeganie elementarnych zasad pisowni,
 6. f) znajomość symboli matematycznych i podstawowych algorytmów,
 7. g) stopień biegłości w wykonywaniu działań matematycznych (pisemnie i w pamięci),
 8. h) rozumienie matematycznych zadań tekstowych,
 9. i) obserwowanie zjawisk i procesów przyrodniczych, ich nazywanie i mówienie o nich,

j)sposób wykonywania prac plastycznych i technicznych,

 1. k) sprawność manualna, sposób wykorzystywania materiałów,
 2. l) śpiew, ruch z muzyką, autoekspresja,
 3. m) umiejętności ruchowe oraz stopień przestrzegania reguł w grach i zabawach.

2) sposób wykonywania zadań:

 1. a) tempo pracy,
 2. b) stopień samodzielności,
 3. c) umiejętność skupiania się na wykonywanej pracy.

 

Rozdział XIII

 OCENIANIE BIEŻĄCE W KLASACH IV-VIII

 

 • 89
 1. Ocenianie bieżące i klasyfikacyjne za I i II śródrocze ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, według następującej skali cyfrowej:
 • 6 – celujący,
 • 5 – bardzo dobry,
 • 4 – dobry,
 • 3 – dostateczny,
 • 2 – dopuszczający,
 • 1 – niedostateczny.

 

 1.  Ocenianie niektórych zajęć edukacyjnych może odbywać się na zasadzie zaliczania.
 2. Skala ocen bieżących, cząstkowych może być poszerzona poprzez stosowanie „+” (podwyższenie oceny) i „–” (obniżenie oceny). Przyjmuje się, że znak „+” podwyższa wartość oceny o 0,3, natomiast znak „-‘’ obniża jej wartość o 0,3.
 3. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni szkolnych (ocen):
 • Stopień celujący otrzymuje uczeń, który;
 1. (Uchylony)
 2. twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania;
 3. osiąga sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach tematycznych, przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, krajowym.

2)    Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. osiągnął poziom wymagań dopełniających;
 2. opanował pełny zakres umiejętności określony w podstawach programowych; sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami;
 3. potrafi efektywnie współdziałać w zespole;
 4. prezentuje własny punkt widzenia i bierze pod uwagę poglądy innych;
 5. rozwija swoje zainteresowania;
 6. w samodzielnym zdobywaniu wiedzy potrafi wykorzystać media jako źródło informacji i opinii.

3)    Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. osiągnął poziom wymagań rozszerzających;
 2. właściwie wykorzystuje wiadomości, rozwiązując samodzielnie typowe zadania;
 3. wypowiada się na tematy otaczającej rzeczywistości i własnych zainteresowań;
 4. poprzez logiczne myślenie wyciąga trafne wnioski;
 5. potrafi lokalizować wydarzenia czasowo-przestrzenne.

4)    Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. osiągnął poziom wymagań podstawowych;
 2. rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności, czasem z pomocą nauczyciela; opanował podstawowe wiadomości i umiejętności umożliwiające postępy w dalszym uczeniu się i komunikowaniu;
 3. potrafi formułować pytania dotyczące aktualnie omawianych problemów;
 4. zdobytą wiedzę odnosi do praktyki.

5)      Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 1. osiągnął poziom wymagań koniecznych;
 2. w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości, ale braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;
 3. rozwiązuje często przy pomocy nauczyciela zadania typowe o niewielkim stopniu trudności.

6)      Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. nie opanował określonych podstawą programową wiadomości i umiejętności umożliwiających dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu;
 2. nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania o elementarnym stopniu trudności;
 3. wykazuje bierną postawę na lekcjach.
 • 90
 1. Ustala się minimalną liczbę ocen bieżących, jakie uczeń powinien uzyskać z danego przedmiotu. Ilość ocen bieżących jest uzależniona od tygodniowej liczby godzin przeznaczonych na realizację przedmiotu:

 

Tygodniowa liczba godzin poszczególnych  zajęć

Minimalna liczba ocen w śródroczu

1

3

2

4

3

5

4 i więcej

6

 

 

 • 91
 1. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji bez podania przyczyny. Liczba nieprzygotowań jest uzależniona od tygodniowej liczby godzin przeznaczonych na realizację przedmiotu:

 

Tygodniowa liczba godzin poszczególnych  zajęć:

Liczba nieprzygotowań w śródroczu:

1 - 2

1

3 i więcej

2

 1. Z prac pisemnych punktowych, uczeń otrzymuje ocenę według przeliczenia punktów na skalę %, która warunkuje uzyskanie oceny:
 • ocena niedostateczna 0 - 29,9% (1)
 • ocena dopuszczająca 30 – 49,9% (2)
 • ocena dostateczna 50 – 74,9% (3)
 • ocena dobra 75 – 89,9% (4)
 • ocena bardzo dobra 90 – 100% (5)
 • ocena celująca 100% (6)

 

 1. Ustala się następujące sposoby i formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:

1) Prace obowiązkowe:

 1. a) sprawdzian wiadomości i umiejętności (testy, prace klasowe);
 2. b) odpowiedź pisemna (do 15 minut);
 3. c) odpowiedź ustna;
 4. d) praktyczne wykonanie zadania;
 5. e) praca domowa pisemna, ustna, praktyczna;
 6. f) prowadzenie zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń;
 7. g) praca na lekcji.

2) Prace dodatkowe:

 1. a) prace domowe dla chętnych;
 2. b) udział w konkursach tematycznych związanych z przedmiotem;

3) Inne prace z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu.

 

 • 92
 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, ocena jest wynikiem wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków, przy uwzględnieniu specyfiki wynikającej z poszczególnych zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej;
 2. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu tym wymaganiom.
 3. Na koniec półrocza i roku szkolnego ustala się średnią ważoną otrzymanych punktów.
 4. Średnia ważona jest podstawą do wystawienia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej.
 5. Oceny poziomu wiedzy i umiejętności ucznia powinny być dokonywane systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających ich obiektywność. Oceny te są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców oraz ustalane na podstawie znanych im kryteriów.
 6. Zachowanie ucznia na lekcji nie może stanowić kryterium oceny poziomu jego wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu.

 

 • 93
 1. Wiedza i umiejętności ucznia mogą być sprawdzane w sposób ustny lub pisemny; formę sprawdzania ustala nauczyciel przedmiotu.
 2. O ocenie z pracy pisemnej uczeń jest informowany nie później niż po upływie 14 dni, z wyjątkiem pisemnych prac z języka polskiego (21 dni). Wyjątek stanowią sytuacje nadzwyczajne – np. choroba, wyjazd służbowy nauczyciela.
 3. Oceny powinny być wpisane do dziennika elektronicznego najpóźniej 3 dni po okazaniu prac.
 4. W ciągu tygodnia mogą odbyć się 3 zapowiedziane wcześniej większe prace pisemne tj. prace klasowe lub sprawdziany.
 5. Testy kompetencji, sprawdziany próbne, badanie wyników nauczania itp. traktowane są jak prace klasowe.
 6. Na dany dzień tygodnia można zapowiedzieć nie więcej niż jedną pracę klasową lub jeden sprawdzian.
 7. Jeżeli zaplanowana i zapisana w dzienniku na dany dzień praca klasowa lub sprawdzian nie może odbyć się z powodów obiektywnych (choroba nauczyciela, nieoczekiwane wydarzenie uniemożliwiające przeprowadzenie pracy), nauczyciel może przełożyć tę pracę klasową lub sprawdzian na najbliższy dzień, w którym odbywa zajęcia w danej klasie (bez względu na zaplanowaną na ten dzień pracę klasową lub sprawdzian z innego przedmiotu).

 

 • 94
 1. Dopuszcza się przeprowadzanie próbnego egzaminu ósmoklasisty.
 2. Próbny egzamin ósmoklasisty odbywa się według harmonogramu na dany rok szkolny.
 3. W trakcie przeprowadzania próbnego egzaminu ósmoklasisty uczniowie nie piszą sprawdzianów i kartkówek.
 4. W dzień próbnego egzaminu ósmoklasisty nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.

 

 • 95
 1. Na koniec półrocza i roku szkolnego nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.
 2. Uczeń w procesie edukacyjnym może być oceniany za:
 • aktywność;
 • udział w projektach edukacyjnych;
 • indywidualne i grupowe prace na lekcji;
 • prace domowe;
 • inne formy prac uwzględnione w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.

 

 1. Prace będące plagiatami (w całości i w części) oceniane są na 0 punktów.
 2. Warunki i tryb poprawiania ocen z prac pisemnych oraz uzyskania oceny, której brak jest spowodowany nieobecnością ucznia określone są w Przedmiotowych Zasadach Oceniania
 3. Poprawa oceny niedostatecznej nie jest równoznaczna z jej anulowaniem.

 

 • 96
 1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie na zasadach i w liczbie określonej w Przedmiotowych Zasadach Oceniania. Zależy to jednak od specyfiki przedmiotu.
 2. Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek.

 

 • 97
 1. Uczeń nieobecny na sprawdzianie z przyczyn usprawiedliwionych może przystąpić do jej napisania w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, tj.:
 • w przypadku, gdy uczeń wraca do szkoły po długiej, obejmującej minimum 2 tygodnie nauki, chorobie udokumentowanej zwolnieniem lekarskim, przez kolejny tydzień ma on prawo do zwolnienia z pisemnych i ustnych prac kontrolnych, obejmujących materiał omawiany w czasie jego nieobecności;
 • Nauczyciel wyznacza w takim przypadku indywidualne terminy zaliczenia zaległych prac klasowych i sprawdzianów;
 • Uczeń, który nie zgłosi się (bez uzasadnionej przyczyny) w wyznaczonym przez nauczyciela terminie, aby napisać zaległą pracę, otrzymuje za nią 0 pkt;
 • przed przystąpieniem do pisania poprawy lub pracy poza terminem, uczeń zobowiązany jest zgłosić się do nauczyciela przedmiotu zaraz po powrocie do szkoły w celu ustalenia terminu i formy pracy;
 • w ciągu półrocza uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę niedostateczną z pracy klasowej i sprawdzianu w terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu, nie później jednak niż w dwa tygodnie po jej otrzymaniu.

 

 • 98
 1. Szkoła stwarza uczniom szansę uzupełnienia braków z zakresu wymagań edukacyjnych poprzez:
 • zorganizowanie zajęć wyrównawczych,
 • badania w poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu ustalenia dysfunkcji
  i określenia sposobów pracy z uczniem,
 • realizację zaleceń poradni psychologiczno - pedagogicznej lub lekarza specjalisty;
 • udział ucznia w zajęciach indywidualnego toku nauczania (indywidualnej ścieżki) według opracowanego dla niego programu wspomagającego,
 • udział ucznia w zajęciach świetlicy,
 • pedagogizację rodziców pod kątem pracy z uczniem mającym trudności w nauce oraz uczniem uzdolnionym,
 • konsultacje typu: nauczyciel – uczeń - rodzic,
 • indywidualizację pracy z uczniem.

 

 • 99
 1. W sytuacji, gdy uczeń zmienia Szkołę na inną szkołę w ciągu  roku szkolnego  przekazanie ocen cząstkowych następuje w formie pisemnej.
 2.  Przy przyjmowaniu uczniów do Szkoły, którzy legitymują się odmienną skalą ocen cząstkowych i śródrocznych następuje przeliczenie ocen wyrażonych punktowo, procentowo, znaczkami itp. na sześciostopniową skalę ocen rocznych po przekazaniu przez szkołę macierzystą kryteriów przeliczania według zasad oceniania wewnątrzszkolnego. Oceny te są wpisywane do dziennika.

 

 

Rozdział XIV

(Uchylony)

 

 

Rozdział XV
KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA

 

 • 104

Ustala się podstawowe zasady klasyfikacji śródrocznej i rocznej:

 • Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu – według określonej skali śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w roku szkolnym w ostatnim tygodniu zajęć dydaktyczno-wychowawczym w okresie. Klasyfikację roczną przeprowadza się w ostatnim tygodniu rocznym zajęć dydaktyczno-wychowawczym dla danej klasy;
 • Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie 14 dni przed ostatecznym wystawieniem ocen. Rodzic ma obowiązek zapoznać się z przewidywanymi ocenami rocznymi w dzienniku elektronicznym lub osobiście na zebraniu z wychowawcą;
 • Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia;
 • Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • Roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia;
 • Roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 • Jeżeli uczeń uzyskał w wyniku klasyfikacji śródrocznej ocenę niedostateczną jest zobowiązany do uzupełnienia braków z materiału programowego I okresu (śródrocza) w terminie do 30 marca danego roku szkolnego.

 

 • 105
 1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w stopniach.
 2. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym i rocznym zapisu ocen dokonuje się w pełnym brzmieniu.
 3. Ocena śródroczna i roczna jest wystawiana na podstawie Przedmiotowych Zasad Oceniania.
 4. Nie dopuszcza się poprawiania oceny śródrocznej i rocznej w formie jednorazowego zaliczenia
 5. Uzasadnienie wystawienia klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej wpisuje się do księgi protokołów rady 
 6. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną ustala się jako średnią ocen bieżących uzyskanych w trakcie okresu klasyfikacyjnego w sposób określony przez nauczycieli przedmiotów, według PZO. Oceny klasyfikacyjne ustala się według tabeli:

 

Ocena klasyfikacyjna

Wyliczona średnia z ocen bieżących

celujący

co najmniej 5,25

bardzo dobry

co najmniej 4,6

dobry

co najmniej 3,6

dostateczny

co najmniej 2,6

dopuszczający

co najmniej 1,6

niedostateczny

poniżej 1,6

 

 1. (Uchylony)

 

ROZDZIAŁ XVI

UZYSKIWANIE WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

 

 • 106
 1. O podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych może ubiegać się uczeń , który:
  • pisał prace klasowe i sprawdziany i oddał wszystkie obowiązkowe prace pisemne w terminie;
  • uczestniczył w ponad 50 % zajęć lekcyjnych z danego przedmiotu;
  • wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione;
  • bieżące oceny wskazują na możliwość uzyskania oceny wyższej niż przewidywana.
 2. W celu podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej, w ciągu 2 dni od poinformowania o ocenach przewidywanych, uczeń lub jego rodzice zwracają się, z wnioskiem do nauczyciela przedmiotu o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych (maksimum o jeden stopień).
 3. Wniosek powinien zawierać:
  • ocenę, o którą ubiega się uczeń;
  • szczegółowe uzasadnienie (opis okoliczności) przyczyn uzyskania oceny niesatysfakcjonującej ucznia.
 4. Nauczyciel po otrzymaniu wniosku, sprawdza spełnianie przez ucznia warunków umożliwiających podwyższanie oceny i kolejnego dnia roboczego udziela uczniowi odpowiedzi odmownej lub zleca wykonanie zadań i termin umożliwiający podwyższenie oceny.
 5. Uczeń lub jego rodzice, który uzyskał odmowę, ma prawo tego samego dnia zwrócić się z prośbą o umożliwienie podwyższania oceny – do dyrektora szkoły, który ma obowiązek rozpoznać sprawę w ciągu 2 dni roboczych.
 6. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku nauczyciel przedmiotu wyznacza termin poprawy, która musi odbyć się co najmniej dzień roboczy przed terminem wystawiania ocen rocznych lub końcowych.
 7. Uczeń może przystąpić do sprawdzianu wiedzy i/lub umiejętności, w przypadku języków obcych nowożytnych, także sprawdzianu ustnego, w obecności świadka (innego nauczyciela danego przedmiotu lub wychowawcy lub pedagoga/ psychologa).
 8. Formę sprawdzania wiedzy i umiejętności przedmiotowych określa nauczyciel zgodnie ze specyfiką przedmiotu, wybranym do realizacji programem nauczania oraz opisem wymagań na poszczególne oceny.
 9. Z przebiegu poprawy sporządza się protokół, który wraz z pracą pisemną ucznia jest przechowywany w jego arkuszu ocen.
 10. Uczeń lub jego rodzice mają możliwość ubiegania się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. O podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych może ubiegać się uczeń , który:
  • systematycznie uczestniczył w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;
  • nieobecności systematycznie usprawiedliwiał;
  • swoim zachowaniem nie stwarzał zagrożenia dla siebie i innych,
  • nie został ukarany karami statutowymi.
 11. W celu podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania w ciągu 2 dni od poinformowania o ocenach przewidywanych, uczeń lub jego rodzice zwracają się, z wnioskiem do wychowawcy i przedstawiają informacje, które w znaczący sposób, zgodnie z kryteriami oceniania zachowania określonymi w statucie szkoły, mogą wpływać na zmianę oceny przewidywanej.
 12. Wniosek powinien zawierać:
  • ocenę, o którą ubiega się uczeń;
  • szczegółowe uzasadnienie (opis okoliczności) przyczyn uzyskania oceny niesatysfakcjonującej ucznia.
 13. Wychowawca po otrzymaniu wniosku, ponownie analizuje zebrane informacje o zachowaniu ucznia i utrzymuje, bądź ustala wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania i informuje kolejnego dnia roboczego.
 14. Uczeń lub jego rodzice, który uzyskał odmowę, ma prawo tego samego dnia zwrócić się z prośbą o umożliwienie podwyższania oceny – do dyrektora szkoły, który ma obowiązek rozpoznać sprawę w ciągu 2 dni roboczych.

 

 • 107
 1. Uczeń lub jego rodzice, mogą zgłosić uzasadnione pisemne zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 2. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie określonym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, która w przypadku:
 • rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 • rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 1. W skład komisji wchodzą:
 • w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji,
 2. wychowawca klasy,
 3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 4. pedagog lub psycholog, jeżeli jest zatrudniony w Szkole,
 5. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 6. przedstawiciel Rady Rodziców.
 7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 8. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • w przypadku rocznej/ śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 1. skład komisji,
 2. imię i nazwisko ucznia,
 3. nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był sprawdzian,
 4. termin sprawdzianu,
 5. zadania sprawdzające,
 6. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną;
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 1. skład komisji,
 2. imię i nazwisko ucznia,
 3. termin posiedzenia komisji,
 4. wynik głosowania,
 5. ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem;
 6. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, a także informację o wykonanym przez ucznia zadaniu praktycznym.
 8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
 9. Wymienione przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział XVII
EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

 

 • 108
 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej oraz z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 2. Nieklasyfikowanie śródroczne nie wpływa na klasyfikację roczną, decyduje klasyfikacja roczna.
 3. Uczeń nieklasyfikowany w I półroczu może być klasyfikowany na koniec roku szkolnego. Warunkiem klasyfikacji w tym przypadku jest zdanie egzaminu klasyfikacyjnego za I półrocze do końca marca danego roku szkolnego i uzyskanie odpowiedniej ilości ocen w drugim półroczu.
 4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 5. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.
 6. Uczeń nieklasyfikowany w wyniku nieobecności ma prawo przystąpić do egzaminu, nie później
 7. niż w dniu poprzedzającym posiedzenie rady klasyfikacyjnej.
 8. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
 • realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,
 • spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, objęty tzw. edukacją domową
 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą w formie edukacji domowej nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się dla niego oceny z zachowania.
 3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami lub z dorosłym uczniem.
 5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 3 i 4 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą, który jest objęty edukacją domową lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:
 • dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.
 1. W charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice niepełnoletniego ucznia.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin klasyfikacyjny;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 • termin egzaminu klasyfikacyjnego;
 • imię i nazwisko ucznia;
 • zadania egzaminacyjne;
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną;
 1. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Uczeń, który z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  egzaminu  klasyfikacyjnego  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły.
 3. Zadania egzaminacyjne ustala egzaminator. Stopień trudności zadań powinien być zróżnicowany.
 4. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
 5. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

ROZDZIAŁ XVIII
EGZAMIN POPRAWKOWY

 

 • 109
 1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej. Egzamin poprawkowy z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
 • dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora;
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia;
 1. Nauczyciel, o którym mowa w ustępie 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W tym przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin poprawkowy;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 • termin egzaminu poprawkowego;
 • imię i nazwisko ucznia;
 • zadania egzaminacyjne;
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, a także informację o wykonanym przez ucznia zadaniu praktycznym. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych (zaświadczenie lekarskie), nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
 3. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego lub do niego nie przystąpił nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
 4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania i są realizowane w klasie programowo wyższej.

 

Rozdział XIX
PROMOWANIE UCZNIÓW
 
 • 110
 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.
 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne z tych zajęć.
 4. Uczeń kończy liceum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 5. Uczeń, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 4, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne z tych zajęć.
 6. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.
 7. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ustępie 1, nie otrzymuje promocji i powtarza tą samą klasę.
 8. Uczeń, powtarzający klasę nie może powtarzać tego samego profilu.
 9. (Uchylony)

 

Rozdział XX
UKOŃCZENIE SZKOŁY

 

 • 111
 1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.
 2. Uczeń kończy  szkołę  z  wyróżnieniem,  jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji  końcowej  uzyskał    z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 

Rozdział XXI

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 

 • 112
 1. W ostatnim roku nauki w Szkole przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty. Egzamin jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza, w  jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.
 2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej i obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
 • język polski;
 • matematykę;
 • język obcy nowożytny, jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, fizyka, chemia, geografia lub historia.
 1. Rodzice ucznia składają Dyrektorowi Szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego,  którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, pisemną deklarację:
 • wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu (uczeń przystępuje do egzaminu z języka nowożytnego, którego uczy się w Szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych),
 • wskazująca przedmiot do wyboru, o którym mowa w ust.2 pkt 3.
 1. Rodzice ucznia mogą złożyć Dyrektorowi Szkoły,  nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu pisemną informację o zmianie języka obcego wskazanego
  w deklaracji, zmianie przedmiotu do wyboru.
 2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:
 • w terminie głównym – w maju;
 • w terminie dodatkowym – w czerwcu.
 1. Uczeń, który z  przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:
 • nie przystąpił do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów albo;
 • przerwał egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do egzaminu
  z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w Szkole.
 1. Wyniki egzaminu w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie:
  1) liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne, oraz

2) elektronicznego odczytu karty odpowiedzi - w przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych.

 1. Wyniki z egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie Szkoły.
 2. Dyrektor Szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.
 3. Szczegółowe zasady oraz przebieg egzaminu ósmoklasisty określa okręgowa komisja egzaminacyjna.
 4. Dyrektor szkoły odpowiada za organizację i prawidłowy przebieg egzaminu ósmoklasisty.

 

Rozdział XXII

ORGANIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 

 • 113
 1. Organizację oddziału przedszkolnego w danym roku szkolnym uwzględnia arkusz organizacyjny szkoły.
 2. W oddziale przedszkolnym obowiązuje szczegółowy rozkład dnia, opracowany przez nauczyciela oddziału przedszkolnego, na podstawie ramowego rozkładu dnia ustalonego przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Szczegółowy rozkład dnia podaje się do wiadomości rodziców dzieci.
 3. (Uchylony)
 4. Oddział przedszkolny pracuje od poniedziałku do piątku przez 5 godzin dziennie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz określonych w kalendarzu pracy szkoły terminach przerw w pracy oddziału przedszkolnego.
 5. W przypadku pozostania dziecka z oddziału przedszkolnego dłużej niż 5 godzin, na wniosek rodziców szkoła zapewnia wychowankowi opiekę w świetlicy szkolnej. Opieka ta jest bezpłatna.
 6. W oddziale przedszkolnym, o ile zachodzi taka potrzeba, organizuje się kształcenie dzieciom niepełnosprawnym na warunkach określonych w odrębnych przepisach. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może w oddziale przedszkolnym zorganizować zajęcia dodatkowe.
 7. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
 8. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo (religia, zajęcia umuzykalniające i inne) dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci – ok. 30 minut.

 

 • 114
 1. Ogólne zasady oraz szczegółowe kryteria naboru do oddziału przedszkolnego ustala osoba prowadząca szkołę i podaje do publicznej wiadomości.
 2. W ciągu roku szkolnego, w przypadku wolnych miejsc, wpływające wnioski o przyjęcie dziecka od oddziału przedszkolnego rozpatruje dyrektor szkoły.
 3. Dziecko powracające z zagranicy jest przyjmowane do oddziału przedszkolnego na warunkach dotyczących obywateli polskich.

 

 • 115
 1. Celem oddziału przedszkolnego jest w szczególności:
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego osobowości z uwzględnieniem jego wrodzonych predyspozycji;
 • doprowadzenie dziecka do takiego stopnia rozwoju psychofizycznego i społecznego oraz wyposażenie go w zasób wiadomości, umiejętności i sprawności, jaki jest niezbędny do podjęcia nauki w szkole;
 • ukształtowanie poczucia tożsamości ze społecznie akceptowalnymi wzorami i normami postępowania, a także poczucia współodpowiedzialności za własne postępowanie i zachowanie;
 • wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 1. Do zadań oddziału przedszkolnego należy:
 • zapewnienie dzieciom pełnego rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
 • zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w oddziale przedszkolnym;
 • organizowanie pracy z wychowankami zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci;
 • dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości psychofizycznych dzieci oraz jej indywidualizacja zgodnie z jednostkowymi potrzebami i możliwościami;
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy;
 • prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; organizowanie opieki dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała bądź doraźna pomoc materialna.

 

 • 116
 1. Oddział przedszkolny:
 • wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka dostosowując treści, metody oraz organizację pracy wychowawczo -dydaktycznej i opiekuńczej do potrzeb i możliwości, w szczególności poprzez:
 • stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych;
 • system ofert edukacyjnych;
 • stosowanie zadań otwartych w trakcie zajęć;
 • działania korekcyjne, kompensacyjne, profilaktyczne i stymulujące;
 • umożliwia dzieciom intensywne uczestnictwo w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata poprzez stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci;
 • organizuje sytuacje edukacyjne sprzyjające nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych kontaktów społecznych i wchodzeniu w różnorodne interakcje osobowe, a także umożliwiających im wyrażanie własnych emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej twórczości własnej: werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej;
 • w działalności wychowawczo -dydaktycznej ukazuje dzieciom piękno języka polskiego oraz bogactwo kultury i tradycji narodowej i regionalnej;
 • tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej” w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
 1. Oddział realizuje cele i zadania podczas pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lub indywidualnie, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, stosując zróżnicowane metody i formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte z różnorodnych koncepcji pedagogicznych.
 2. W oddziale przedszkolnym:
 • pracę wychowawczo-dydaktyczną prowadzi się na poziomie zgodnym z poziomem rozwoju i indywidualnymi potrzebami dziecka;
 • wzmacnia się u dzieci poczucie własnej godności i wartości;
 • szanuje się wszystkie dzieci niezależnie od pochodzenia, wyznania, zdolności czy ułomności;
 • nie stosuje się kar i reaguje na krzywdę wyrządzoną dziecku przez innych.
 1. W oddziale przedszkolnym organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno pedagogiczna zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oddziale przedszkolnym udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie: zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych, porad i konsultacji, oraz rodzicom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 3. Z inicjatywą udzielenia dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej wystąpić mogą: rodzice dziecka, nauczyciel oddziału przedszkolnego, specjalista prowadzący zajęcia z dzieckiem, pielęgniarka środowiska nauczani i wychowania, poradnia psychologiczno – pedagogiczna, asystent edukacji romskiej, pracownik socjalny, asystent rodziny, kurator sądowy.
 4. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w oddziale przedszkolnym jest dobrowolne i bezpłatne.

 

 • 117
 1. Oddział przedszkolny zapewnia uczniom niepełnosprawnym:
 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe warunki nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
 • inne zajęcia odpowiednio do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne i resocjalizacyjne;
 • przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.
 1. Oddział przedszkolny realizuje swoje cele i zadania we współdziałaniu z rodzicami dziecka.

 

 • 118
 1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą i poszanowanie ich godności osobistej podczas pobytu w nim oraz wszystkich zajęć organizowanych poza szkołą:
 • zapewnia stała opiekę podczas pobytu dziecka w oddziale i szkole oraz zajęć organizowanych poza oddziałem i terenem szkoły;
 • uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny;
 • stwarza atmosferę akceptacji;
 • zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom właściwie zorganizowany proces wychowawczo- dydaktyczny.

 

 • 119
 1. Dyrektor szkoły powierza oddział przedszkolny opiece jednego nauczyciela. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby jeden nauczyciel opiekował się danym oddziałem przedszkolnym przez cały okres uczęszczania dziecka do oddziału.
 2. Nauczyciel oddziału przedszkolnego odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece wychowanków.
 3. Nauczyciel oddziału przedszkolnego współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, w tym miedzy innymi:
 • zapoznaje rodziców z podstawa programową wychowania przedszkolnego i włącza ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności; informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy, systematycznie informuje rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w oddziale;
 • udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka, włączając ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia ewentualnych trudności;
 • ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie; udostępnia rodzicom do wglądu wytwory działalności dzieci;
 • zachęca rodziców do współdecydowania w sprawach oddziału przedszkolnego, np. w sprawie wspólnej organizacji wydarzeń, w których biorą udział dzieci;
 • wydaje rodzicom kartę – informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej w szkole podstawowej . Informacja ta jest przekazywana w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, którym dziecko ma obowiązek, albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
 1. Do zadań nauczyciela oddziału przedszkolnego należy także:
 • tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań; dążenie do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju społecznej, emocjonalnej, ruchowej i umysłowej
 • wspieranie rozwoju aktywności dziecka nastawionej na poziomie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej;
 • stosowanie zasady indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka;
 • stosowanie nowoczesnych, aktywizujących metod pracy;
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej ( diagnozą przedszkolną).
 1. Nauczyciel oddziału przedszkolnego prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci poprzez:
 • dokumentowanie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach aktywności; prowadzenie i dokumentowanie pracy ukierunkowanej na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, w tym działania wspomagające wobec dzieci wymagających dodatkowego wsparcia pedagogicznego;
 • udzielanie dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy, planuje i koordynuje jej przebieg;
 • współpracuje ze specjalistami i innymi osobami świadczącymi pomoc psychologiczno –pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.

 

 • 120
 1. Nauczyciel oddziału przedszkolnego ma prawo:
 • wyboru programu wychowania przedszkolnego spośród zestawu programów dopuszczonych do użytku szkolnego lub opracowania własnego programu z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o systemie oświaty;
 • wyboru pomocy dydaktycznych;
 • opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego;
 • zdobywania dodatkowych kwalifikacji przydatnych do pracy w oddziale przedszkolnym; udziału w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego;
 • aktywnego udziału w formach doskonalenia nauczycieli;
 • pomocy merytorycznej ze strony dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, nauczycieli specjalistów;
 • wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami pracującymi w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych zorganizowanych przy szkole podstawowej.

 

 • 121
 1. Dziecko w oddziale przedszkolnym na prawo do:
 • podmiotowego i życzliwego traktowania;
 • spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
 • akceptacji takim, jakim jest;
 • własnego tempa rozwoju;
 • kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi;
 • zabawy i wyboru towarzysza zabaw.
 1. Dziecko ma obowiązek:
 • podporządkowania się obowiązującym w oddziale umowom i zasadom współżycia społecznego;
 • przestrzegania zasad higieny osobistej;
 • szanowania rówieśników i wytworów ich pracy.

 

 • 122
 1. Rodzice mają prawo do:
 • wnioskowania o spełnianie obowiązku rocznego przygotowania poza oddziałem przedszkolnym;
 • znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale, z którym zapoznawani są podczas pierwszego zebrania dla rodziców, organizowanego w danym roku szkolnym;
 • znajomości treści planów miesięcznych w oddziale przedszkolnym, z którym zapoznawani są w trakcie zebrań z rodzicami i na bieżąco poprzez informacje zamieszczane na tablicy oddziału przedszkolnego, prowadzonej przez nauczyciela;
 • rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju poprzez: uzyskiwanie od nauczyciela bezpośredniej informacji na temat postępów edukacyjnych dziecka, jego sukcesów i trudności oraz zachowaniu;
 • obserwowanie własnego dziecka na tle grupy w trakcie zabaw, zajęć, uroczystości i imprez w oddziale oraz podczas wyjść i wycieczek;
 • zaznajomienie z wynikami indywidualnej obserwacji dziecka;
 • udostępniania kart pracy dziecka i wytworów plastycznych;
 • do przekazania organom szkoły, organowi prowadzącemu lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny wniosków i opinii dotyczących pracy oddziału i szkoły;
 • wychodzenia z inicjatywą udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej ich dziecku;
 • informacji i formach, sposobach i okresie udzielania pomocy pedagogicznej oraz o wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane;
 • wystąpienia do dyrektora szkoły z wnioskiem o zmniejszenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka;
 • wystąpienia do dyrektora szkoły o zaprzestanie organizacji indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – na podstawie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że stan zdrowia dziecka umożliwia mu uczęszczanie do oddziału przedszkolnego.

 

 • 123
 1. Rodzice dzieci są zobowiązani do:
 • zgłoszenia dziecka 6-letniego do oddziału przedszkolnego w związku z realizacją obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
 • zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, w przypadku dziecka realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne poza oddziałem przedszkolnym;zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w drodze do oddziału przedszkolnego oraz w drodze powrotnej;
 • udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie;
 • regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
 • udziału w spotkaniach zespołowych rodziców oddziału, zgodnie z ustalonym harmonogramem spotkań;
 • odbierania dziecka w godzinach pracy oddziału przedszkolnego;
 • współpracy z pielęgniarką środowiska w miejscu nauczania i wychowania w zakresie troski o zdrowie dziecka;
 • kontaktowania się z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie;
 • ponoszenia kosztów związanych ze szkodą wyrządzona przez ich dziecko.

 

 • 124
 1. Dziecko do oddziału przedszkolnego przyprowadzają rodzice lub upoważnione przez nich osoby.
 2. Po wejściu na teren szkoły rodzice lub upoważnione przez nich osoby schodzą do szatni, gdzie przygotowują dziecko do pozostania w oddziale, po czym odprowadzają dziecko do sali oddziału i przekazują je pod opiekę nauczyciela oddziału.
 3. Odbioru dziecka z oddziału dokonują rodzice lub upoważnione przez nich osoby, upoważnione do tej czynności na piśmie przez rodziców dziecka.
 4. Upoważnienie, o którym mowa w ust.3, jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego lub jednorazowo. Może być zmieniane lub anulowane. W upoważnieniu wskazuje się dane osoby, w tym w szczególności: imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość tej osoby. Oryginał pełnomocnictwa pozostawia się w oddziale przedszkolnym.
 5. Wydanie dziecka następuje po okazaniu przez osobę upoważnioną dokumentu potwierdzającego tożsamość, wskazanego w treści pełnomocnictwa.
 6. Szkoła może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan psychofizyczny osoby zamierzającej jej odebrać będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo(np. upojenie alkoholowe).
 7. W przypadku każdej odmowy wydania dziecka powiadamia się niezwłocznie dyrektora szkoły lub jego zastępcę. W takiej sytuacji szkoła zobowiązana jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
 8. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału przedszkolnego, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie. W sytuacji, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można nawiązać kontaktu z rodzicami, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w Szkole 0,5 godziny.
 9. Po upływie czasu wskazanego w ust.9, powiadamia się Policję o niemożności skontaktowania się z rodzicami.
 10. Życzenie rodzica dotyczące niewydawania dziecka drugiemu z rodziców musi być poświadczone przez prawomocne orzeczenie sądowe, które udostępnia się wychowawcy oddziału przedszkolnego.

 

Rozdział XXIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 125
 1. Szkoła używa pieczęci urzędowych o treści: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dubicy, Dubica Dolna 32, 21-580 Wisznice.
 2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 126

Szkoła posiada ceremoniał szkolny, będący odrębnym dokumentem.

 

 • 127
 1. (Uchylony)
 2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły.
 3. Dyrektor szkoły, po nowelizacji statutu, opracowuje tekst jednolity statutu. Dyrektor szkoły, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego upublicznienie społeczności szkolnej.

 

 • 128

(Uchylony)

 

 • 129

(Uchylony)