Projekt edukacyjny „Wejdźmy na wyższy poziom” Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dołholiska, Łyniew, Marylin, Polubicze, Ratajewicze, "Integracja" w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi "OSP Jedna Dubica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 realizuje projekt edukacyjny „Wejdźmy na wyższy poziom”. Od początku realizacji do projektu przystąpiło 83 uczniów (43 dziewcząt, 40 chłopców) ze Szkoły Podstawowej w Polubiczach oraz Szkoły Podstawowej w Dubicy. W czerwcu 2018 r. 12 uczniów zakończyło udział w projekcie, nabywając kompetencje kluczowe. Do Szkoły Podstawowej w Polubiczach oraz Szkoły Podstawowej w Dubicy w ramach projektu edukacyjnego zostały zakupione pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie (komputery, tablica interaktywna, monitor multimedialny, projektor, kamera, itp.) na łączną kwotę 172 317,22 zł w celu nabywania i rozwijania umiejętności przez doświadczenie i eksperyment. W wymienionych szkołach realizowane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (matematyka, przyroda) oraz rozwijające (j. angielski, matematyka, grafika komputerowa, zajęcia przyrodnicze, informatyczne, j. hiszpański). Dodatkowo, żeby poszerzyć ofertę edukacyjną odbywają się także zajęcia specjalistyczne takie jak zajęcia logopedyczne, psychologiczne i korekcyjno-kompensacyjne odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom uczniów/uczennic. W okresie wrzesień 2018 – styczeń 2019 r. odbyło się 435 godzin zajęć w ramach projektu. W Szkole Podstawowej w Polubiczach zrealizowano 208 godzin (zajęcia wyrównawcze – 20 godz., zajęcia rozwijające – 126, zajęcia specjalistyczne – 62 godz.). Natomiast w Szkole Podstawowej w Dubicy zrealizowano 227 godzin (zajęcia wyrównawcze – 36 godz., zajęcia rozwijające – 94, zajęcia specjalistyczne – 97 godz.). Zajęcia odbywały się w salach dydaktycznych oraz w terenie z wykorzystaniem pomocy

dydaktycznych i wyposażenia zakupionego w ramach projektu. Prowadzone były zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasadą niedyskryminacji osób niepełnosprawnych. Budynki, w których odbywały się zajęcia są dostosowane dla osób niepełnosprawnych, jak również kadra pedagogiczna jest przeszkolona do pracy z uczniami niepełnosprawnymi. W roku szkolnym 2018/2019 w okresie wrzesień – grudzień 2018 r. w szkołach objętych wsparciem przeprowadzone zostały także szkolenia doskonalące. W Szkole Podstawowej w Polubiczach nauczyciele odbyli szkolenia z zakresu „Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu przedmiotowym” oraz „Prezentacje multimedialne jako forma przekazu informacji”. Natomiast w Szkole Podstawowej w Dubicy odbyło się szkolenie doskonalące z zakresu „Trening umiejętności wychowawczych”. Projekt zakłada również podnoszenie kwalifikacji w formie studiów podyplomowych. Trzech nauczycieli ze Szkole Podstawowej w Dubicy rozpoczęło studia na kierunku – Surdopedagogika, Integracja sensoryczna, Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciele po ukończeniu tych kierunków zdobędą kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, co uatrakcyjni ofertę szkoły o dodatkowe zajęcia. Dodatkową atrakcją dla uczniów obu szkół uczestniczących w projekcie był wyjazd edukacyjny do Warszawy zorganizowany 4 października 2018 r. do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Uczniowie wzbogacili wiadomości na temat różnorodności flory i fauny z różnych rejonów świata. Dodatkowym celem wyjazdu było rozwijanie zainteresowania przyrodą, uwrażliwienie dzieci i młodzież jak właściwie należy zachowywać się w kontaktach z przyrodą, a szczególnie na terenach chronionych, nauka pracy w grupach oraz rozwijanie sprawności umysłowych i fizycznych. Projekt edukacyjny Wejdźmy na wyższy poziom realizowany jest szkołach podstawowych w Polubiczach i Dubicy w okresie 16 kwiecień 2018 – 28 luty 2020 roku.