Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2020/2021 

Dyrektora 

z dnia 28.08.2020 r.

w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa 

w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dubicy

na czas zagrożenia epidemicznego COVID-19

Procedura bezpieczeństwa i postępowania COVID-19 

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców i pracowników Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dubicy w trakcie prowadzonych zajęć

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej z 4 maja 2020 r i aktualizacjami wytycznych.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dubicy, w trakcie prowadzonych w niej zajęć wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych od 1 września 2020 r.

§ 2 Sposób organizowania zajęć

 1. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej Sali. 
 2. W sali może przebywać do 15 uczniów, z zachowaniem zasady bezpiecznej odległości.
 3. Dzieci po każdorazowym wejściu do sali powinny, pod nadzorem nauczycielki, umyć ręce z zachowaniem określonych przez GIS zasad.
 4. Podczas zajęć nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak
  i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 5. Nauczyciel może organizować zajęcia na terenie placu zabaw należącego do szkoły.
  Z placu zabaw mogą korzystać wyłącznie dzieci z jednego oddziału. Sprzęt znajdujący się na placu zabaw podlega dezynfekcji. Zabrania się korzystania z placu zabaw przez osoby trzecie.
 6. W miarę możliwości ograniczać organizowanie wyjść z dziećmi poza teren szkoły.
 7. Sale, w których organizowane są zajęcia z dziećmi, powinny być wietrzone przez nauczyciela sprawującego opiekę nad danym oddziałem, co najmniej raz na godzinę.
 8. W sali gimnastycznej i na boisku szkolnym mogą przebywać jednocześnie 2 grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
 9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. 
 10. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.
 11. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 
 12. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 13. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 
 14. Uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem.
 15. Jednocześnie w szatni może przebywać nie więcej niż 2 osoby lub rodzina.
 16. Nad bezpieczeństwem uczniów na korytarzach i w szatni czuwają nauczyciele.
 17. Nauczyciele pełnią dyżury podczas przerw śródlekcyjnych.
 18. Osoby z zewnątrz oczekują w holu przy wejściu głównym, gdzie prowadzi się rejestr osób z zewnątrz.

§ 3 Sposób organizowania zajęć pozalekcyjnych

 1. W  szkole    prowadzone  zajęcia  pozalekcyjne:  koła  zainteresowań,   zajęcia  w  ramach pomocy    psychologiczno-pedagogicznej wynikające z potrzeb uczniów i możliwości szkoły.
 2. W zajęciach pozalekcyjnych mogą uczestniczyć dzieci zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych.
 3. Obowiązuje utrzymywanie dystansu między sobą min. 1,5 m.
 4. Zajęcia odbywają się w godzinach ustalonych przez nauczyciela prowadzącego .
 5. Uczeń posiada własne przybory.


§ 4 Przyprowadzania i odbiór dzieci

 1. Wchodząc do szkoły uczniowie bezwzględnie muszą dezynfekować ręce (miejsce do dezynfekcji znajduje się przy wewnętrznym wejściu w holu). Rodzice przyprowadzający dzieci i uczniowie mają obowiązek zasłaniania nosa i ust.
 2. Do placówki mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych i bez obniżonej odporności immunologicznej.
 3. Dzieci są przyprowadzane oraz odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
 4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. Przed wejściem do korytarza szkolnego nauczyciel dyżurujący jeżeli zauważy u ucznia objawy choroby górnych dróg oddechowych, zmierzy temperaturę. 
 2. W przypadku stwierdzenia u dzieci jakichkolwiek objawów chorobowych, zostaną one umieszczone w oddzielnym pomieszczeniu (izolatka), a rodzice dziecka zostaną wezwani do ich natychmiastowego odebrania.
 3. Zabrania się przyprowadzania dziecka, u którego w rodzinie któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 4. Zabrania się przynoszenia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 5. Na terenie placówki nie mogą przebywać osoby nieupoważnione.

§ 5 Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych

 1. Przy wewnętrznym wejściu znajduje się stanowisko do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do szkoły. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.
 2. Pracownicy obsługi realizujący zadania związane z utrzymaniem czystości zobowiązani są do wykonywania wszelkich prac z wykorzystaniem rękawiczek i maseczek ochronnych. Co najmniej raz w trakcie prowadzonych zajęć oraz po ich zakończeniu powinny być dezynfekowane powierzchnie dotykowe: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac porządkowych na dany dzień.
 3. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę.
 4. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 5. Pracownicy z objawami choroby nie mogą prowadzić zajęć i zobowiązani są skorzystania z konsultacji medycznej.


§ 6 Kontakt z osobami trzecimi

 1. Bezpośredni kontakt z osobami trzecimi należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
 2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią, pracownik szkoły powinien zachować odległość co najmniej 1,5 m, a także zobowiązany jest do stosowania rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi.
 3. Osoby trzecie oczekują na dyrektora, nauczyciela lub innego pracownika w holu wejścia głównego.
 4. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.

§ 7 

Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

Niestety brak jest możliwości organizacji zdalnego nauczania jednego tylko ucznia. Nie dają takiej możliwości również opublikowane wytyczne i zalecenia MEN. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C. W wariancie B dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

§ 9 Organizacja dożywiania

 1. Na czas pandemii obowiązuje zmieniona organizacja wydawania posiłków uczniom klas 1-3, tzn. posiłki będą spożywane w salach lekcyjnych. 
 2. Uczniowie klas starszych przynoszą ze sobą kanapki i napoje. 


§ 10 Pozostałe regulacje

 1. Informacje związane z organizacją i trybem funkcjonowania szkoły będą przekazywane rodzicom indywidualnie za pomocą strony internetowej szkoły.
 2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
 3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców/ opiekunów prawnych uczniów.


§ 10 Obowiązki nauczycieli

 1. Nauczyciele świadczący pracę z uczniami na terenie szkoły;
  1. Wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone
  2. Dbają o właściwy przekaz powyższych treści w celu wzbudzenia w uczniach poczucia bezpieczeństwa i odpowiedzialności
  3. Prowadzą profilaktykę prozdrowotną ze szczególnym zwróceniem uwagi na higienę rąk, zasłaniania ust i nosa podczas kichania i kasłania
  4. Zwracają uwagę, aby uczniowie korzystali wyłącznie z własnych butelek i nie „ dzielili” się śniadaniem
 1. Prowadzą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze oraz dydaktyczne
 2. Nie organizują wyjść poza teren szkoły za wyjątkiem realizacji podstawy programowej
 3. Dokonują pomiaru temperatury ciała ucznia w razie zauważenia u niego jakichkolwiek objawów choroby dróg oddechowych.
 4. Są odpowiedzialni za przestrzeganie zasad bezpiecznej odległości dziecka od dziecka i nauczyciela/pracownika sprzątającego podczas przerw śródlekcyjnych, zajęć edukacyjnych, spożywania posiłków, pobytu w toalecie.

§ 11 Zadania i obowiązki rodziców

 1. Zapoznają się z wewnątrzszkolnymi procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego spowodowanego pandemią Covid-19
 2. Bezwzględnie przestrzegają zasad
 3. Nie przyprowadzają do szkoły dziecka, jeśli rodzice lub inni członkowie rodziny przebywają na kwarantannie lub izolacji.
 4. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny.
 5. Mają obowiązek wytłumaczyć dziecku , iż reżim sanitarny dotyczy również przytulania do nauczyciela oraz kolegów i koleżanek.
 6. Przed wejściem do szkoły dezynfekują ręce.
 7. Są zobowiązani do  odbierania telefonów od dyrektora lub wychowawcy w celu sprawnego odebrania dziecka podejrzanego o Covid-19.
 8. Rodzice mają obowiązek podpisania oświadczenie o zapoznaniu się z wewnątrzszkolnymi procedurami dotyczącymi Covid-19.
 9. Termin rozmowy/ spotkania z dyrektorem, nauczycielem lub wychowawcą ustalają po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 § 12 Pozostałe regulacje

 1. Informacje związane z organizacją i trybem funkcjonowania szkoły będą przekazywane rodzicom indywidualnie za pomocą strony internetowej szkoły.
 2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
 3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców/ opiekunów prawnych uczniów.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej z 4 maja 2020 r.
 2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników szkoły, w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika szkoły.

§ 2 Pomieszczenie na odizolowanie osoby

 1. W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej jako „izolatka”). Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący.
 2. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły.
 3. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika szkoły, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie będzie zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.

§ 3 Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika

 1. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19 powinien niezwłocznie udać się do izolatki, informując jednocześnie o tym dyrektora szkoły. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela, przed udaniem się do izolatki, powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki uczniom.
 2. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania.

§ 4 Podejrzenie wystąpienia objawów u dziecka

 1. W przypadku dziecka przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także odizolować dziecko od reszty oddziału i pracowników szkoły.
 2. O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 3. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia dziecka, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19.
 4. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio dziecka należy upewnić się, że nie będzie miało ono kontaktu z innymi dziećmi, pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły.

§ 5 Pozostałe regulacje

 1. W przypadku wystąpienia u dziecka lub pracownika szkoły objawów choroby COVID-19 personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku szkoły.
 2. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców i opiekunów prawnych uczniów.