Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2020/2021 

Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dubicy 

z dnia 28.08.2020 r.

w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa 

w Oddziale Przedszkolnym w Dubicy 

na czas zagrożenia epidemicznego COVID-19

Procedura bezpieczeństwa i postępowania COVID-19

W Oddziale Przedszkolnym w Dubicy

wprowadzone na czas trwania zagrożenia epidemicznego  COVID- 19

zgodne z IV aktualizacją Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych,  w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi  w wieku do lat 3

 

Procedury bezpieczeństwa zostają wprowadzone w Oddziale Przedszkolnym w Dubicy na czas trwania pandemii i zagrożenia rozprzestrzenianiem się COVID-19, a ich założenia oparte są na wytycznych organu założycielskiego oraz służb sanitarnych.

 

§1

Cele procedur

1. zapewnienie opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom podczas ich pobytu w Oddziale Przedszkolnym w szczególnym reżimie sanitarnym;

2. zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom po Oddziale Przedszkolnym podczas wykonywania obowiązków służbowych w czasie trwania zagrożenia epidemicznego COVID-19;

3. zapewnienie przygotowania i profesjonalnych działań pracowników Oddziale Przedszkolnym w czasie trwania zagrożenia epidemicznego COVID-19 ;

4. ustalenie zasad organizacji pracy w Oddziale Przedszkolnym szczególnym reżimie sanitarnym;

5. dostosowanie metod i sposobów oddziaływań w stosunku do dzieci, z uwzględnieniem istniejących warunków i decyzji organu założycielskiego oraz służb sanitarnych.

 

§ 2

Osoby podlegające procedurom

 

Procedury dotyczą dyrektora, nauczycieli Oddziału Przedszkolnego, rodziców/ opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do, Oddziału Przedszkolnego wszystkich osób znajdujących się na terenie placówki

 

§ 3

Podstawowe postanowienia

Organizacja pracy placówki:

  • Kierując się wytycznymi GIS na czas trwania pandemii, placówka będzie otwarta w godzinach 745-1245
  • Prosimy o przyprowadzanie dzieci w godzinach 745-830, o godzinie 8:30 następować będzie dezynfekcja całej szatni i przestrzeni, w której przebywają Rodzice. 
  • Prosimy o odbiór dzieci do godziny 1245. 
  • Rezygnujemy z uroczystości zaplanowanych w harmonogramie wydarzeń Oddziału Przedszkolnego na rok 2020/2021. Będą się one odbywały w obrębie przedszkola i z udziałem wyłącznie dzieci i nauczyciela.
  • Rezygnujemy również z dni adaptacyjnych do czasu ustania pandemii. 

1. Do Oddziału Przedszkolnego mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną(katar,  kaszel, podwyższona temperatura). Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może narażać inne dzieci, rodzic zobowiązany jest zabrać dziecko z placówki.

2. Wstęp do Oddziału Przedszkolnego dozwolony jest wyłącznie dla osób zdrowych, które w czasie ostatnich dwóch tygodni nie obcowały i nie obcują nadal z osobami zakażonymi lub przebywającymi na kwarantannie z powodu COVID- 19. Nauczyciel Oddziału Przedszkolnego w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie przychodzi do pracy, informuje dyrektora o stanie zdrowia, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

3. Personel sprawujący opiekę nad dziećmi systematycznie dokonuje kontrolnego pomiaru temperatury u dzieci za pomocą termometru bezdotykowego.

4. W miarę możliwości w zajęcia opiekuńcze nie są angażowani pracownicy powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

5. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do złożenia pisemnego:

a) oświadczenia o świadomości czynników ryzyka COVID-19 i odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z korzystaniem z usług Oddziału Przedszkolnego oraz o zapoznaniu się i przyjęciu do stosowania  Procedur bezpieczeństwa w Oddziale Przedszkolnym w Dubicy wprowadzonych na czas trwania zagrożenia epidemicznego COVID- 19 (załącznik nr 1 do Procedur);

6. Dzieci przebywają w wyznaczonej stałej grupie, do której w miarę możliwości organizacyjnych przyporządkowani są stali opiekunowie. Zmiany w składzie personelu możliwe są w sytuacjach braków kadrowych. 

7.Minimalna przestrzeń pomieszczenia na zbiorowy pobyt dzieci nie może być mniejsza niż 1,5 m² na 1 dziecko. Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczeń kuchni, żywienia zbiorowego, pomocniczych(ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń  porządkowych, higienicznosanitarnych-np. łazienek).

8. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni klubu, wynoszący min. 1,5 m.

9. W sali, w której przebywają dzieci należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować ( np. pluszowe zabawki, dywany,itd).

10. Dziecko nie zabiera ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów/ zabawek.

11.Dzieci w Oddziale Przedszkolnym nie będą myły zębów.

12.Sale będą wietrzone przynajmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

13.Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i  innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

14.Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

  • W razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu, gorączki dziecko zostanie umieszczone w izolatorium (wydzielone pomieszczenie)
    a rodzic/opiekun zostaje poinformowany telefonicznie w celu niezwłocznego  odebrania dziecka z placówki.
  • Wszystkie szczegółowe informacje, procedury i wzory oświadczeń, będą dostępne dla rodziców na stronie internetewej i na tablicy informacyjnej przy wejściu o placówki.
  • W przypadku zakażenia koronawirusem Oddział Przedszkolny będzie postępować zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

§ 4

Szczegółowy opis procedury przyjmowania / odbierania dzieci

1. Osoba przyprowadzająca/odbierająca dziecko:

a) musi być zdrowa;

b) musi być wyposażona w środki ochrony osobistej (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk);

c) wchodzi wyłącznie do przestrzeni wspólnej klubu z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi, zachowuje bezpieczny dystans min.1,5 m, w odniesieniu do pracowników placówki jak  i innych dzieci i ich rodziców;

d) korzysta z ustalonego wejścia i ciągu komunikacyjnego (główne wejście do budynku);

e) po wejściu do budynku dezynfekuje ręce udostępnionym płynem;

f) informuje nauczyciela o wszelkich objawach świadczących o pogorszeniu stanu zdrowia dziecka i osób z jego najbliższego otoczenia;

g) bez ważnych przyczyn nie przemieszcza się po budynku, nie dotyka znajdujących się w nim sprzętów, ogranicza czas przebywania w budynku do niezbędnego minimum.

2. W razie stwierdzenia łamania Procedur bezpieczeństwa lub podejrzeń, że dziecko jest nosicielem koronawirusa, nauczyciel może odmówić przyjęcia go do placówki danego dnia.

3.Zaleca się przebywanie na świeżym powietrzu na terenie wokół budynku szkoły, przy zachowaniu  możliwie maksymalnej odległości . Prowadzące grupę odpowiedzialne są za przestrzeganie ustaleń dotyczących przydziału miejsca i czasu przebywania w nim.

§ 5

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1. Przy wejściu do budynku udostępnia się płyn dezynfekujący do rąk oraz informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do Oddziału Przedszkolnego.

2. W czasie świadczenia pracy, nauczyciele regularnie myją ręce wodą z mydłem oraz zachęcają i pilnują, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza,  po korzystaniu z toalety.

3. Maseczki ochronne/przyłbice oraz rękawiczki jednorazowe są dostępne dla pracowników w razie konieczności ich użycia. Wskazane jest, ale pracownicy nie mają obowiązku stałego noszenia ww. środków ochrony w czasie przebywania na terenie instytucji i sprawowania opieki nad dziećmi.

4.W placówce zostaną powieszone instrukcje prawidłowego mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego  zdejmowania  maseczki  oraz  prawidłowego  zdejmowania  rękawiczek zgodne z zaleceniami GIS.

 

5. W sali, w której przebywa grupa znajdują się przedmioty i sprzęty, które można skutecznie uprać lub dezynfekować. Dyrektor lub osoby przez niego upoważnione monitorują kilka razy dziennie dokonywanie prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, włączników. Po każdym użyciu zabawek lub innych sprzętów przez dziecko należy je umyć i zdezynfekować.

6. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

7.W  placówce  zostało  wydzielone  miejsce  służące  do  odizolowania  dziecka (pomieszczenie na parterze), u  którego zaobserwowano oznaki chorobowe.  Miejsce jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. W razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu, gorączki dziecko zostanie umieszczone w izolatorium (wydzielone pomieszczenie)
a rodzic/opiekun zostaje poinformowany telefonicznie w celu niezwłocznego  odebrania dziecka z placówki.

8.Wszystkie szczegółowe informacje, procedury i wzory oświadczeń, będą dostępne dla rodziców na stronie internetowej i na tablicy informacyjnej przy wejściu o placówki.

9.Pobyt Rodziców w przedszkolu ograniczamy do minimum czasowego; Rodzice mogą wchodzić do szatni ze swoim dzieckiem pojedynczo (1 rodzic, 1 dziecko); prosimy o upewnianie się, że szatnia jest pusta.

10.W  przypadku  oczekiwania  na  zewnątrz  na  wejście  do  szatni,  Rodzice  obowiązani  są zachować między sobą dystans społeczny, który wynosi 1,5m.

11.Dzieci  do  przedszkola są  przyprowadzane  oraz  odbierane  tylko  przez  osoby  zdrowe; zachęcamy  do  ustalenia  wśród  domowników,  który  Rodzic/ Opiekun  będzie  obierał  i przyprowadzał Dziecko do klubu (w miarę możliwości).

12.Prosimy, aby w miarę możliwości osoby starsze / dziadkowie nie odbierali dziecka oraz nie przychodzili na teren placówki.

13.Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do klubu.

 

§  6

Procedura w wypadku podejrzenia zakażenia

1. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, zostaje odizolowane  w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. Niezwłocznie powiadomieni zostają rodzice/opiekunowie prawni w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola. Rodzice zobowiązani są do rzetelnego poinformowania dyrektora o dalszym stanie zdrowia dziecka. Dyrektor w trybie pilnym raportuje wszelkie przypadki podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz  stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

2. W przypadku wystąpienia u nauczyciela przedszkola niepokojących objawów choroby, zostaje on odsunięty od pracy, odizolowany w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. Dyrektor w trybie pilnym raportuje wszelkie przypadki podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej  i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

3. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia ustalona zostaje lista osób obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach przedszkola, w których przebywała osoba z objawami zakażenia. Dalsze postępowanie dyrektor ustala w oparciu o instrukcje i polecenia służb sanitarnych. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

§  7

Gastronomia i żywienie zbiorowe w Oddziale Przedszkolnym

1. Przy organizacji żywienia w Oddziale Przedszkolnym obok dotychczas przestrzeganych warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzone zostają zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników.

2. Dokonywanie  dostaw art. spożywczych do Oddziału Przedszkolnego odbywa się z ograniczeniem bliskiego kontaktu z osobami postronnymi i zachowaniem zasad bezpieczeństwa żywności i cateringu.

3. Spożywanie posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych. Po każdym posiłku następuje czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł. 

§  8

Postanowienia końcowe

1. Procedura wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r.

2. Procedury obowiązują do odwołania w oparciu o decyzje organu założycielskiego i służb sanitarnych dot. stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19.

Załącznik nr 1

do Procedur bezpieczeństwa

Oddziału Przedszkolnego w Dubicy

 wprowadzone na czas trwania 

zagrożenia epidemicznego COVID-19

                                                         Dubica, dn……………….     

                                  

.................................................................

 (nazwisko i imię  rodzica/ opiekuna prawnego )                                                                                  

………………………………………….

(adres zamieszkania )

…………………………………………

(telefon)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż jestem świadomy czynników ryzyka COVID-19 zarówno  u dziecka, jego rodziców/ opiekunów prawnych, jak i innych domowników oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z korzystaniem z usług Klubu Malucha, jak i dowożeniem dziecka do instytucji.

Zapoznałem/ am się i przyjmuję do stosowania Procedury Bezpieczeństwa w Oddziale Przedszkolnym w Dubicy wprowadzone na czas trwania zagrożenia  epidemicznego COVID- 19.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119.

 ………………………………….                                                                                                                                                      ( podpis osoby składającej oświadczenie )

……………………………………………                                                                                                                                                             (podpis osoby przyjmującej oświadczenie)

                                                                                                                                       

 

 

…………………………………..

                                                                                                                                                            ( podpis osoby składającej oświadczenie )

 

                                                                                                                                             …………………………………..

                                                                                                                                                             (podpis osoby przyjmującej oświadczenie)