Data

Rodzaj zebrania

07 września 2018r.

Zebranie z rodzicami przedszkolaków

17 września 2018r.

 

 

Zebranie z rodzicami uczniów  (klas 0 – VIII)

Zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, Koncepcją pracy szkoły, Programem wychowawczo – profilaktycznym, WSO, PSO, Kodeksem Ucznia, Regulaminem świetlicy, Organizacją na rok szkolny 2018/2019 oraz procedurami obowiązującymi w szkole. Wybory Rad Rodziców.

16 listopada 2018r.

Zebranie z rodzicami uczniów szkoły i przedszkola

14 grudnia 2018r.

Zebranie z rodzicami uczniów szkoły i przedszkola

6 luty 2019r.

 

Zebranie z rodzicami (klasy IV – VIII)

Zebrania z rodzicami (klasy 0 – III)

Poinformowanie rodziców o wystawionych ocenach śródrocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych i śródrocznej ocenie zachowania. Podsumowanie pracy w I semestrze.

 

10 kwietnia 2019r.

Zebranie z rodzicami uczniów klas VIII

26 kwietnia 2019r.

Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów klas 0 – VII i przedszkola.

31 maja 2019r

Zebranie z rodzicami uczniów szkoły i przedszkola